بسته بندی محصول

بسته بندی محصول

شکل2-2- ساختار مولکولی آسکوربیک اسید——————————————–
شکل2-3-شکل محفظه ی دستگاه مخلوط کن داخلی به همراه نمایی از سطح مقطع چرخانه ها—
28
31
شکل 2-4- شمایی از دستگاه پرس (Minitest Press)————————–
32
شکل2-5- نمایی از دستگاه اندازه گیری ضریب عبور گاز اکسیژن————————
40
شکل2-6- ترازو و ظروف آزمون جهت اندازه گیری میزان انتقال بخار آب———————
43
شکل2-7- ظرف آزمون اندازه گیری میزان جذب اکسیژن از فیلم های تهیه شده حاوی جاذب اکسیژن
نمودار2-1- نمودار میله ای تنش در نقطه‌ی شکست برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت زLDPE و درصد ثابت EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالص ((EVOH/LDPE.——————————————————
نمودار2-2- نمودار میله ای درصد ازدیاد طول در نقطه‌ی پارگی برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE و درصد ثابت EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالص((EVOH/LDPE.———————————————-
46
38
39
نمودار2-3- نتایج آزمون انتقال عبور اکسیژن برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE ودرصد ثابت EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالص((LDPE.———————————————————-
41
نمودار2-4- نتایج آزمون انتقال بخارآب برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE و درصد ثابت EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالص((LDPE.——————————————————
44
مقدمه ای بر پلاستیک های بسته بندی مواد غذایی
هدف از انتخاب بستهبندی مناسب افزایش مدت ماندگاری محصول و اطمینان از سلامت غذا در برابر میکروارگانیسمها و تغییرات زیستی و شیمیایی است، زیرا مهم ترین اهدافی که در بسته بندی محصولات غذایی مدنظر است افزایش زمان ماندگاری محصول یا همانshelf life ، کنترل میزان نفوذپذیری بخار آب، رطوبت و گازهای مختلف درون یا برون محصول بستهبندی شده و حفظ کیفیت محصول در حین نگهداری و حمل و نقل تا زمان مصرف نهایی می باشد. افزون بر این، بستهبندی نباید اثر نامطلوبی- مانند انتقال مواد سمی به واسطه واکنش بین بستهبندی با ماده غذایی یا به وسیله میکروارگانیسمهای مضر موجود در ماده غذایی- بر محصول داشته باشد. به طورکلی، بستهبندی باید دارای ظاهری زیبا، شکل و اندازه مناسب، مقاوم در برابر شکستن و پاره شدن طی عملیات مختلف پرکردن، درزبندی و حمل و نقل باشد. با توجه به اینکه مواد بسته بندی به وسیله ماشینهای مختلف فرایند میشوند، بنابراین خواص دیگری مانند: نرمش، چاپپذیری، قابلیت استفاده در ماشینهای لفاف، قابلیت دوخته شدن درگرما، شکل پذیری وغیره نیز باید داشته باشند]1[.

Share