بزرگان و پهلوانان

بزرگان و پهلوانان

بازگشت از دیگر مکانیسمهای دفاعی رستم است. در این مکانیسم، فرد برای رویارویی با اضطراب، دست به رفتارهایی میزند که به سنین پایینتر تکامل روانی- جنسی در پیوند است. این مکانیسم در افراد بزرگسال به صورت فریاد زدن، قهر کردن و شکستن اشیا هنگام خشم و… دیده میشود(شاملو،38:1374). در واقع فریاد زدن بر کاووس، زدن توس و قهر کردن از دربار، از جمله رفتارهایی است که رستم برای رهایی از اضطراب درونی، مرتکب آنها میشود.
زمانی کاووس رستم را به دلیل تأخیرش بازخواست میکند؛ رستم ضمن گفتن سخنانی که در راستای کهنالگوی قهرمان اوست(آزادی و استقلال)؛ با خشم از دربار بیرون میرود. به نظر میرسد این اعمال رستم ناشی از برخورد نابخردانهی کاووس با وی نباشد بلکه؛ عکسالعمل درونی رستم در برابر محتویات ناهشیار اوست، که در خشم رستم بروز میکند:
بــه در شـــد ز خـــشم انـدر آمد به رخش مــــنم گـــــفت شــیر اوژن و تـــــاج بخش
چـــه خـــشم آورد شــاه کــاووس کیست چـــرا دســت یـــازد بمـــن طـــوس کـیست
زمـــین بنــده و رخــش گــاه مـــن است نگیــــن گـــــرز و مغـــفر کـــلاه مــن است
(فردوسی،181:1389،ب390-388)
و آنگاه که کاووس با توهین و جسارت، به طوس دستور زنده به دار کردن رستم و گیو را میدهد:
بـــــفرمود پــــس طــــوس را شهـــریار کـــه رو هــر دو را زنــده بـــر کـــن بــه دار
(همان،ب379).
رستم:
بــزد تنـــد یـک دست بــر دست طــوس تــو گفتـــی ز پیــل ژیـــان یافـــت کــوس
(همان،ب386)
چرا رستم چنین جسورانه و آشکار در برابر کی کاووس می‌ایستد؟؟ این نخستین بار نیست که رستم از شاه می‌رنجد و بر او خشم می‌گیرد، لیک نخستین بار است که خشم خود را چنین بی‌باکانه آشکار می‌سازد، و شگفتا نخستین بار است که حق به سوی کی کاووس است؛ و حال آنکه در گذشته هیچ‌گاه چنین نبوده است! همان عاملی که رستم را در اجرای فرمان شاه به سستی و زمان‌گذرانی واداشت، اکنون هم او را به خشونت و درشتی و قهر وا می‌دارد. آیا این گرایش به گریز از سرنوشت و گریز از روبرو شدن با سهراب نیست؟!
در اینجا خشم کاووس به جاست چرا که او موقعیت و تاج و تخت خود رادر خطر میبیند. آن هم خطر همیشگی ایران، یعنی توران. و تعلل رستم در این شرایط برای کاووس بسیار دردناک و قابل قبول است.
صحنهگردانان اصلی یعنی افراسیاب و کاووس غایباند و هر دو گویی بر یک پیمان نهانی سوگند خوردهاند؛ نگرانی افراسیاب از این است که مبادا پدر و پسر همدیگر را بازشناسند و دلشورهی کاووس نه از بیم ایران بلکه به سبب خطری است که تاج و تختش را تهدید میکند(یاحقی،30:1366).
این عمل رستم(قهر از دربار)، سبب میشود که بزرگان و پهلوانان دربار به سرکردگی گودرز، کاووس را سرزنش و بازخواست کنند:
بــــه کـــاووس کـــی گفـت رستم چه کرد کـــز ایـــران بـــــرآوردی امــــــروز گــــرد
(فردوسی،181:1389،ب403).
و:
کســـی را کـــه جنــگی چـــو رستـــم بود بیـــازارد او را، خــــــــرد کــــــــم بـــــود
(همان،ب410).
سخنان و رفتار گودرز و دیگر پهلوانان مبنی بر فراخواندن رستم به جنگ، سبب میشود بار دیگر ناهشیار او سرکوب شود:

Share