برنامه ریزی

برنامه ریزی

*در هر ستون میانگین هایی که دارای یک حرف مشترک بر اساس آزمون F هستند، معنی دار نیستند.
(سفالکسین) C: C1: 100, C2: 200 mg l-1
(داکسی سایکلین) D: D2: 200, D3: 300 mg l-1
(اسانس شوید) S: S2:30 %
شکل 4-11- اثر تیمارهای مختلف بر روی فعالیت POD گل بریده ژربرا
(سفالکسین) C: C1: 100, C2: 200 mg l-1
(داکسی سایکلین) D: D2: 200, D3: 300 mg l-1
(اسانس شوید) S: S2:30 %
در هر ستون میانگین هایی که دارای یک حرف مشترک بر اساس آزمون LSD هستند، معنی دار نیستند.
شکل 4-12- اثر تیمارهای مختلف بر روی فعالیت SOD گل بریده ژربرا
(سفالکسین) C: C1: 100, C2: 200 mg l-1
(داکسی سایکلین) D: D2: 200, D3: 300 mg l-1
(اسانس شوید) S: S2:30 %
در هر ستون میانگین هایی که دارای یک حرف مشترک بر اساس آزمون LSD هستند، معنی دار نیستند.
شکل 4-13- اثر تیمارهای مختلف بر روی مقدار MDA گل بریده ژربرا
(سفالکسین) C: C1: 100, C2: 200 mg l-1
(داکسی سایکلین) D: D2: 200, D3: 300 mg l-1
(اسانس شوید) S: S2:30 %
در هر ستون میانگین هایی که دارای یک حرف مشترک بر اساس آزمون LSD هستند، معنی دار نیستند.
علت برتری ترکیبات ضد میکروبی فوق را می توان به تاثیر آنها بر سیستم تنفس سلولی، و تنظیم فعالیت آنتی اکیسدانی و اثر کند کننده ی آنها بر رادیکال های آزاد تلقی کرد که نهایتا باعث تاخیر در پیری می گردند (اژیلمتهی و همکاران، 2007؛ نیکبخت و همکاران، 2008). کاظمی و عامری (2012) تاثیر اسانس های گیاهی، سالیسلیک اسید و نانو ذرات نقره را بر عمر گلجایی گل بریده ی میخک بررسی و دریافتند که استفاده از اسانس آویشن باعث کاهش 50 درصدی مالون دی آلدهید می گردد. کاظمی و عامری (2012) گزارش داد که استفاده از ترکیبات ضدمیکروبی و تمدید کننده ی عمر گلجایی باعث کاهش تاثیر مخرب مالون دی آلدهید در گل بریده ی آرگیرانتموم (Argyanthemum sp.) می گردد. همچنین نتایج پژوهش های ما در مورد تاثیر مثبت ترکیبات ضدمیکروبی بر ثبات غشاء با نتایج هاشم آبادی (1390) منطبق است.
همچنین افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی را می توان به خاصیت آنتی اکسیدان آنها که باعث افزایش فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان می گردد نسبت داد. رادیکال های آزاد در مرگ برنامه ریزی شده ی سلول گیاهی دخیل هستند که در طول این پروسه پروتئین ها، فسفولیپیدها و رنگدانه ها در اثر حمله رادیکال های آزاد تخریب می شوند (بیلی و همکاران، 2002). هاشم آبادی (1390) اثر ترکیبات ضدمیکروبی را به میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بررسی و دریافت که ترکیبات ضدمیکروبی از طریق کاهش نفوذپذیری غشاء و جلوگیری از تحریک مرگ سلولی باعث افزایش عمر گلجایی در گلهای بریده ی میخک می گردند. کاظمی (2012) دریافت که استفاده ازاسانس های گیاهی در غلظت های بالا باعث افزایش فعالیت آنزیم های مفید و موثر می گردد. نتایج ما در این پژوهش در مورد تاثیرات مثبت ترکیبات تمدیدکننده ی عمر گلجایی بر جلوگیری از پیری و افزایش فعایت آنتی اکسیدانی با نتایج چانگلی و همکاران (2011) و گرایلو و قاسم نژاد (2011) و زمانی و همکاران (2011) نیز منطبق است.

Share