برنامه ریزی

برنامه ریزی

قرار دادن یک گروه 3-متوکسی در حلقه فنیل ترکیبی را ارائه می دهد که توانایی تولید تاثیرات را در انسان دارد و شدیداً در شدت اثر و کیفیت مشابه فنسیکلیدین می باشد ]5[.
اگرچه ترکیب 3-هیدروکسی اثری 8 برابر نسبت به فنسیکلیدین دارد ولی کلاً وابستگی به دارو را برای گیرنده افزایش می دهد. جایگزینی گروه 3-هیدروکسی با یک گروه آمینو، در ترکیبات دیگر با افزایش تاثیرات تسکین دهندگی نتیجه می دهد ]5[. گروههای الکترون کشنده از لحاظ تاثیرات تسکین دهندگی به نظر خنثی می آیند.
یک جایگزینی با فلوئور یا دیگر هالوژنها در موقعیت 3 فعالیت را شدیداً کاهش می دهد. اگر چه یک گروه متیل در این موقعیت ترکیبی با فعالیت خوب را نشان می دهد.
2- استخلاف در موقعیت 4 از حلقه فنیل:
در موقعیت 4 حلقه فنیل گروههای کلر و نیترو ترکیبات غیر فعالی را می دهد. اگر 4- فلوئور در ترکیب وجود داشته باشد می توان به این نتیجه رسید که ترکیب فعال می باشد مانند فنسیکلیدین ولی تا حدودی اثر آن کمتر است. اگر در موقعیت 4 از حلقه فنیل گروه هیدروکسی جایگزین شده باشدمی توان ترکیبی را به دست آورد که از نظر فعالیت مانند فنسیکلیدین باشد و احتمالاً فنسیکلیدین خیلی هم بیشتر باشد.
3- استخلاف در موقعیت 2 در حلقه فنیل :
در کتامین بودن یک گروه 2- کلرو قابل توجه می باشد، این جایگزینی به احتمال زیاد شدت اثر ترکیب را کاهش می دهد. یک گروه2- متوکسی ممکن است یک ترکیب موثر را ایجاد کند ]5[.
1-2-3 ) – اصلاحات حلقه سیکلو هگزانی
حلقه سیکلو هگزیل به نظر سایز مناسبی برای حداکثر شدت اثر در مشتقات فنسیکلیدین را دارد.افزایش یا کاهش سایز حلقه به سیکلو هپتان با سیکلو پنتان باعث افزایش شدیدی در فعالیت می شود. اگر چه افزایش سایز حلقه سیکلوهگزان ممکن است باعث افزایش وابستگی به ترکیب در، گیرنده های دوپامین باشد.
کتامین 1-(2-کلروفنیل)-1-متیل آمین- (2- سیکلو هگزانون) دارای جایگزین در موقعیت دو از حلقه سیکلو هگزان است و این به ویژگی مطلوب کاهش مدت بیهوشی و افزایش تسکین دهندگی درد مربوط می شود. داروی بیهوشی Tiletamine (شکل 1) که مورد استفاده در دامپزشکی می باشد نیز دارای یک گروه کربونیل در همان موقعیت کتامین است. اگر گروه کربونیل به موقعیت 4 از حلقه سیکلو هگزان برود، ترکیباتی با تسکین دهندگی قابل مقایسه با مورفین را می دهد که همراه با کاهش فعالیت نسبت به فنسیکلیدین می باشد. اضافه کردن 2- متیل و یا به ویژه4- متیل در حلقه سیکلو هگزان فعالیت را افزایش می دهد] 71[.
در پیش بینی اینکه کدام آنالوگها ممکن است به عنوان داروهای مناسب برای تسکین درد، در آینده مورد استفاده قرار گیرد چندین عامل باید مورد توجه قرار گیرد :
ترکیب باید تاًثیر مناسبی را ارائه کند.
ترکیب باید قبل از سنتز به عنوان یک ماده کنترل شده برنامه ریزی شده باشد.
ترکیب باید به آسانی قابل سنتز باشد و برای سنتز آن ترجیحاً از مواد شیمیایی موجود و ارزان استفاده شود.
1-3 )گروههای مورد نیاز برای سنتز PCP و مشتقاتش (شکل1-14)
برای سنتز PCPو مشتقاتش به گروههای زیر نیاز داریم : ]55[
یک آمین آلیفاتیک : مانند , Morpholine , Pyrrolidine, EtNH2 , Piperidine, N-methyl-piperazine
یک کتون آلیفاتیک :Cyclohexanone
یک هالید آروماتیک: مانند , Bromo Benzen, Bromo Toluene Bromo Thiophene , Bromo Anisole ,
یک ترک کننده مناسب حد واسط : Potassium Cyanide HBr ,
P- Toluenesulfonic asid
یک فلز : منیزیم (Mg )، لیتیم (Li).

Share