سبز اندیشان امروز

برنامه ریزی

4-کشف اموال مسروقه.
5-ارئه بهترین پرونده و گزارش ممکن به دادستان.
2-4-2-2)وظایف مأمورین کشف جرم:
مأموران کشف جرایم کارآمد، اطلاعات را بدست می آورند و حفظ می کنند، دانش فنی را به کار می گیرند وبا فکری باز، و بدون غرض و منطقی عمل می کنند.
1-همکاری و مساعدت در مواقع اضطراری.
2-محافظت از صحنه جرم.
3-عکس برداری،تصویر برداری ویدئویی و ترسیم کروکی.
4-یادداشت برداری و نوشتن گزارش.
5-جستجوی شواهد و مدارک عینی، جمع آوری و پردازش آنها.
6-انجام حملات ضربتی، تحت نظر گیری، مراقبت و مأمور مخفی یا نفوذی شدن (ام.هس و بنت،1385: 30-33).
در تحقیقات جنایی نیاز است که داده ها توسط بیش از یک مأمور پلیس جمع آوری شود. داده های جمع آوری شده درطول تحقیقات جنای برای اتّخاذ امور پلیسی مبتنی بر حل مسئله که اکثر ادارات پلیس آن را در پیش گرفته اند، بسیار ارزشمند است. مأموران کشف جرایم می توانند برای تشخیص مجموعه مشکلات به جای حوادث مجزا، از تحلیل داده ها بهره ببرند. زمانی که مشکلات موجود شناسایی گردید، ادارات پلیس می توانند رویکرد های ثانویه را برای کاهش یا حذف وقوع جرایم خاص به کار گیرند ( همان:69).
2-4-2-3)مراحل کشف جرایم:
وقتی جرمی اتّفاق می افتد، قبل از همه مراحل کشف جرم است. انجام این امر بر عهده ضابطین دادگستری است. ضابطین دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا مراجع قضایی در کشف جرم و تحقیق مقدّماتی، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متّهم، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند ( شامبیاتی، 59:1371).
2-4-2-3-1)تحقیقات مقدماتی:
بررسی و پی جویی یک جرم با دستور اعزام به صحنه جرم آغاز می شود. سیاست اداره نه تنها مامور اقدام را تعیین می کند. بلکه وظایف تک تک افراد و همچنین متخصّصان جمع آوری مدارک از صحنه جرم، مأموران تحقیق، ناظرین و پرسنل و فرمانده را نیز مشخص می کند.
واکنش اولیه: مأموران پس از اطلاع از موضوع خواه از طریق مشاهده مستقیم یا از طریق تماس مخابرات اداره، باید با حداکثر سرعت وایمنی ممکن در صحنه جرم حاضر شوند.غالباً اطلاعات اولیّه مهم ترین و دقیق ترین نوع اطّلاعات است.
زمان ورود: هنگام ورود اوّلین مأموران احتمال دارد صحنه جرم کاملاُ شلوغ یا خلوت باشد. مأموران باید بدون توجه به وضعیت موجود، بلافاصله صحنه را تحت کنترل قرار داده و برای ادامه کار طرح ریزی نمایند.
تعیین اولویت ها: شرایط صحنه اغلب اولویت هارا دیکته می کنند، اولویت ها اغلب عبارتند از:
1-کنترل موارد اضطراری در ابتدای کار: گاهی اوقات موارد اضطراری شیوه کار را دیکته می کنند. مورد اضطراری می تواند شامل یک مظنون خطر ناک در حال فرار یا نزدیک صحنه جرم و یا فردی کاملا مجروح باشد.
2-محافظت از صحنه جرم: محافظت از صحنه جرم وظیفه اصلی اوّلین مأموران است . هر اقدام غیر اضطراری را تا هنگام ایمن شدن صحنه جرم، می توان به تاخیر انداخت. و عبارت است از تمام اقدامات لازم جهت محافظت از صحنه جرم، از قبیل قفل کردن،طناب کشی، محصور کردن و نگهبانی را تا اتمام تحقیق مقدّماتی (ام.هس و بنت،1385: 44-45).
2-4-2-3-1-1)برنامه ریزی تحقیق:
1-تمرکز بر فرایند تحقیق، تا اطمینان حاصل کردد به تمام عناصر تخلف مربوطه، توجه می شود.
2-اقدامات غیر ضروری و تکراری محدود می شود.
3-فعالیّت های تحقیقی ماموران متعدد در پرونده های بزرگ، هماهنگ می شود.

                                                    .