برنامه ریزی منابع سازمان

برنامه ریزی منابع سازمان

رزمی و همکاران (2009) آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP را برگرفته از سه حوزه آمادگی سازمانی، آمادگی برای مدیریت پروژه و آمادگی برای مدیریت تغییر دانستند. آنها پس از یک بررسی جامع، عوامل حیاتی موفقیت را بعنوان عواملی که زمینه ساز آمادگی سازمان جهت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان هستند معرفی کرده و با شناسایی پانزده عامل؛ این عوامل را در پنج دسته طبقه بندی نمودند: پروژه، چشم انداز و اهداف، سیستم ها و فراگردها، فرهنگ و ساختارها و منابع انسانی. سپس آن ها با استفاده از مقایسات زوجی از نگاه افراد خبره شرکت برق ایران در قالب روش فراگرد شبکه ای تحلیل فازی اهمیت عوامل مختلف را در سه حوزه یاد شده بدست آوردند.
5-1) تعریف متغیرهای عملیاتی تحقیق
سیستم برنامه ریزی منابع سازمان: سیستم هایی چند-ماژوله که به سازمان کمک می نمایند تا جریان اطلاعات و فراگردهای کسب و کار خود را در رویه ای بلادرنگ یکپارچه سازند.
پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمان: به تحقق موفق پیاده سازی یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمان از منظر زیرساختارهای پیاده سازی، پذیرش و کاربرد سیستم توسط کاربران نهایی و اهداف مورد انتظار اشاره دارد. این اهداف عمدتاً در طول چرخه حیات سیستم برنامه ریزی منابع سازمان از جنبه مدیریت پروژه ای آن حائز اهمیت اند و شامل اهداف عملکردی پیاده سازی نیز می گردند.
عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP: عواملی که نقشی اساسی در کنترل و مدیریت پروژه پیاده سازی ERP دارند و مدیریت آن ها می تواند منجر به تحقق منافع و عملکرد مورد انتظار از پروژه پیاده سازی ERP در سازمان گردد. این عوامل می توانند کمک شایانی نمایند تا جنبه های پروژه ای پیاده سازی از جمله برنامه و اهداف هزینه ای و زمانی پروژه مطابق با برنامه ریزی صورت گرفته تحقق یابند.
6-1) قلمرو تحقیق
1-6-1) قلمرو مکانی تحقیق
این مطالعه مشتمل بر بررسی یک سری متغیرهای رفتاری، نگرشی و سازمانی است که در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.
2-6-1) قلمرو زمانی تحقیق
با توجه به تنوع و گستره متغیرهای مورد بررسی، اکتساب و ارزیابی مجموعه متغیرهای این تحقیق از پاییز 89 تا تابستان 90 بطول انجامیده است.
7-1) ساختار پایان نامه
این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل تنظیم شده است که بترتیب عباتند از:
فصل اول که تعریف مسئله و بیان اهمیت و ضرورت موضوع را در بر می گیرد.
فصل دوم؛ فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق، که با سیری جامع به بررسی ادبیات موضوع مباحث مختلف سیستم برنامه ریزی منابع سازمان پرداخته و ضمن بررسی عوامل حیاتی موفقیت، مدل های طبقه بندی آن ها و الگو های ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP؛ در نهایت با توصیف مشخصات اساسی و بنیادین سازمان های خدماتی و دولتی؛ مبانی ارائه یک رویکرد مفهومی برای ارزیابی آمادگی این نوع سازمان ها را پایه ریزی می کند.
فصل سوم به طرح تحقیق، نحوه اکتساب نظرات افراد خبره و تشریح روش های ریاضیات فازی و آماری مورد استفاده می پردازد.
در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های اکتسابی مورد بررسی قرار می گیرد. این فصل همچنین به بررسی وضعیت عوامل حیاتی موفقیت، وضعیت مطلوب، شکاف موجود و نواحی مسئله زا برای پیاده سازی ERP در سازمان می پردازد.
فصل پنجم ضمن تحلیل یافته های بدست آمده از چارچوب ارزیابی ارائه شده در فصل دوم؛ به معرفی مجموعه استراتژی های آماده سازی سازمان پرداخته و موثرترین عوامل استراتژی های آماده سازی را تبیین می کند.

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2) مقدمه

Share