برنامه ریزی منابع سازمان

کارگر (1388) ضمن تعریف و کاربرد متغیر سازگاری بعنوان مؤلفه ای که بیانگر میزان وفق یک نوآوری (فناوری جدید) با زندگی اشخاص است؛ نتیجه می گیرد که عوامل نگرشی همچون درک فایده و کاربرد راحت ERP بر تمایل رفتاری کارکنان در استفاده از این سیستم ها تاثیرگذار است. وی در ادامه تاثیر این عوامل نگرشی را بالاتر از سایر عوامل ارزیابی می کند. وی نشان داد که تجربه، بر ادراک کارکنان از مفید بودن یک سیستم ERP تاثیر گذار است. دامنه این مطالعه تمام عوامل حیاتی موفقیت را در بر نمی گرفت و صرفاً تمرکز خود را معطوف به عوامل نگرشی ای قرار داده که بر پذیرش و مشارکت کارکنان در پیاده سازی سیستم ERP موثر بودند.
پرویزی (1388) ضمن بررسی ابعاد مدل اِن گی (2008) در شرکت چینی کرد، نتیجه می گیرد که ابعاد این مدل در موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان موثرند.

شکل 19-2 ) مهارت های کاربران کلیدی ERP (مریم مهدویان، 1388)
مهدویان (1388) ضمن بررسی مهارت های مورد نیاز کاربران کلیدی ERP برای فرآیند پیاده سازی سیستم، آن ها را در چارچوب مهارت های سه گانه مدیریتی طبقه بندی می کند. این مطالعه مهارت های کاربران کلیدی ERP را در سه طبقه مهارت های فنی، انسانی و ادراکی طبقه بندی و تاثیر آن ها را در موفقیت پیاده سازی ERP ارزیابی می کند (شکل 19-2). برخی از این مهارت ها با عوامل حیاتی موفقیت متناظرند. در این بررسی که با توزیع و جمع آوری 176 پرسشنامه از کابران کلیدی شرکت های پیاده سازی کننده ERP، انجام گرفت؛ مشخص شد که در میان مهارت های سه گانه عنوان شده، تنها مهارت های ادراکی بر موفقیت پیاده سازی ERP در سازمان موثر است. دامنه پیاده سازی این مطالعه، شرکت هایی بودند که ضمن کاربرد محصولات معتبر ERP؛ حداقل 9 ماه از پیاده سازی ERP در شرکت آن ها گذشته بود.
متأسفانه در بین مطالعات محدودی که در حوزه ارزیابی آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP صورت گرفته، تحقیقات چندانی در حوزه سازمان های خدماتی انجام نگرفته است. از سویی دیگر مطالعات انجام گرفته باستناء چارچوب BEST از جامعیت کافی در حوزه ارزیابی آمادگی سازمان برخوردار نیستند. بنظر می رسد ارائه مدلهایی هرچند مفهومی؛ از خلأهایی است که نیاز به انجام چنین پژوهشی را دوچندان می نماید. منابع انسانی در سازمان های خدماتی از جایگاه ویژه ای برخوردند؛ از این رو در بازتعریفی چنین مدل هایی بایستی بطور ویژه مورد توجه قرار گیرند.
7-2) سازمان های خدماتی دولتی و مشخصات آن:
فعالیت های اقتصادی و صنعتی عصر حاضر موسوم به عصر فراصنعتی را می توان در قالب سه گروه طبقه بندی کرد. گروه اول شامل بخش کشاورزی، جنگلداری و امور آبزیان است. گروه دوم شامل فعالیت های ساخت و تولید و در نهایت گروه سوم دربرگیرنده خدمات و توزیع است (اسرینیواسن، 2008).
یکی از مشخصات دوره فراصنعتی، افزایش تمایلات سازمانی بسوی تولید خدمات در مقابل کالا و محصولات فیزیکی است. بخش خدمات در کشورهای توسعه یافته، بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی را در سال 2009 به خود اختصاص داد و این در حالی بود که بخش صنعت کمتر از 19 درصد آن را شامل می شد. این موضوع به سایر کشورها نیز تسری می یافت. این رقم در امریکا بالغ بر 76 درصد، انگلستان 77 درصد، سوئد 72 درصد ، روسیه 62 درصد، استرالیا 71درصد، و کانادا 71 درصد تولید ناخالص داخلی را در بر می گرفت (فکت بوک، 2010). نقش روزافزون خدمات در اقتصاد فعلی جهان به تراکم رقابت و اهمیت مزیت رقابتی این ناحیه از اقتصاد منجر می شود. از آن جایی که خدمات، مبتنی بر کاربرد چرخه حیات اطلاعات و مدیریت مهارت می باشد؛ لزوم توجه به نقش سیستمهای اطلاعاتی بعنوان یک مزیت رقابتی در چنین فضایی بیش از پیش محسوس است.
علیرغم این که حوزه اولیه طراحی ERP ها سازمان های صنعتی و تولیدی بود؛ منتهی این محصولات بطور فزاینده ای توسط سازمان های خدماتی مورد استفاده قرار گرفته اند. یا توجه به این که رویکرد مطالعه حاضر بررسی و ارائه مدلی جهت ارزیابی آمادگی سازمانی بمنظور پیاده سازی ERP در حوزه سازمان های خدماتی دولتی است؛ لازم است تا ابتدا بر مشخصات سازمان های خدماتی و تفاوت این سازمان ها با سازمان های صنعتی بپردازیم؛ سپس به مشخصات محیطی سازمان های دولتی اشاره می کنیم که از محیط کسب و کار نسبتا متفاوتی برخوردارند.
متاسفانه در مقایسه با مطالعات متعددی که در حوزه پیاده سازی ERP ها در شرکت های تولیدی و صنعتی انجام شده؛ تحقیقات چندانی در حوزه سازمان های خدماتی انجام نگرفته است. میان سازمان های خدماتی و تولیدی چند تفاوت عمده وجود دارد. عملیاتِ خدمات تا حدود زیادی نامشهود ، فاقد موجودی و ناظر به ورودی هایی است که خاص هر مشتری است. این فرآیند همچنین از طبیعت تولید بصورت مشترک برخوردار بوده و دارای ارتباطی محوری با مشتری است (کارمارکار و پیت بلد، 1995). رِدمن و ماتئوس (1998) یک توپولوژی چهار دسته ای را بعنوان ویژگی های خدمات نام می برند که بطور برجسته ای آن ها را متمایز می سازند. این چهار ویزگی عبارتند از: نامشهود بودن، تفکیک ناپذیری ، ناهمگنی و فناپذیری . این ویژگی ها بر نقش مهم منابع انسانی در تحویل خدمات که در برخی پژوهش ها (بیتنر و همکاران، 1990) مورد توجه قرار گرفته، صحه می گذارد.
یک تفاوت مهم دیگر سیستم های تولیدی و خدماتی در این است که سازمان های تولیدی کالا-گرا و سازمان های خدماتی عمل-گرا هستند. این ویژگی موجب می شود تا عملیات خدمات در این گونه سازمان ها در سطح بالایی کار-طلب (کار، بر) باشند. کار-طلب بودن به توجه این سازمان ها به نیروی کار در مقایسه با تجهیزات و تسهیلات شرکتی اشاره دارد. سیستم های خدماتی نسبت به سیستم های تولیدی درگیر درجه ی بالاتری از تماس با مشتری می شوند و عملکردشان در نقطه مصرف تحقق می یابد (باتا-جنولاز و میلت، 2006). بعبارتی ارزیابی مشتری از چنین سازمان هایی تا زمان مصرف کامل خدمات قابل تحقق و دریافت نیست (رِدمن و ماتئوس، 1998). خدمات را می توان با توجه به برخی از ویژگی هایشان طبقه بندی کرد. سیلوسترو و همکاران (1992) بر اساس شاخص های عملیات خدمت شامل میزان ملموس و مشهود بودن خدمت، حضور (ارتباط) مشتری-کارمند و میزان سفارشی سازی/توانمندسازی به سه گروه طبقه بندی می کنند . جدول 7-2 این طبقه بندی را نمایش می دهد. شاخص های عملیات خدمت به این شرح است:
تا چه میزان تمرکز بر افراد است (همانند بانک) یا این که در نقطه مقابل تمرکز بر تجهیزات است (سیستم های ATM ).
عنوان طبقه حجم مشتریان مشخصات
حرفه ای
همانند حسابداران کم تمرکز بر افراد
مدت زمان تماس بالا
سفارشی سازی بالا
سطح بالای توانمندسازی
فرآیند گرا
ارزش افزوده در صف
مرکز خدمات

                                                    .