برنامه ریزی خطی

برنامه ریزی خطی

انواع چشمه های آب گرم معدنی………………………………………………………………………………………………………………………..5
چشمه های آب معدنی به 2 دسته اصلی تقسیم می شوند……………………………………………………………………………………….5
طبقه بندی چشمه های معدنی به لحاظ میزان گرما………………………………………………………………………………………………….5
طبقه بندی چشمه های معدنی به لحاظ میزان PH………………………………………………………………………………………………….6
طبقه بندی چشمه های معدنی به لحاظ مواد معدنی…………………………………………………………………………………………………6
بررسی صنعت چشمه های آب گرم و آب درمانی در کشورهای مختلف……………………………………………………………………7
اتریش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
فرانسه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
آلمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
بیان برنامه ریزی خطی و به طور خاص مدل سازی مسئله امتزاج……………………………………………………………………………12
تاریخچه برنامه ریزی خطی………………………………………………………………………………………………………………………………13
فرموله کردن مدل مساله امتزاج…………………………………………………………………………………………………………………………14
نمونه مدل مسئله امتزاج…………………………………………………………………………………………………………………………………..15
فصل سوم: تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق
مدل سازی و تحلیل مساله امتزاج برای آب های گرم معدنی………………………………………………………………………………….20
حدود bi ها که از آنالیز محلول بدست می آیند…………………………………………………………………………………………………..20
ضرایب تکنولوژیکی مساله(ai ها) و ضرایب تابع هدف (ci ها)…………………………………………………………………………….21
محدودیت های مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………21
نمونه موردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22
بررسی اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………..25
3-3-1 خلاصه طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
3-3-2 توجیه اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………….26
3-4 مدیریت ریسک………………………………………………………………………………………………………………………………………………39
3-4-1 بررسی ریسک های پروژه……………………………………………………………………………………………………………………………….39

Share