برنامه ریزی توسعه

برنامه ریزی توسعه

1-تعداد هنر جویان فنی و حرفه ای از 889/128 نفر در سال 1361 به 387043 نفر در سال 1366 خواهد رسید .
2- رشته آموزش متوسطه عمومی در طول برنامه به طور متوسط 6% و رشد آموزش متوسطه فنی و حرفه ای به طور متوسط 2% افزایش خواهد داشت .
3-سهم هنر جویان رشته کشاورزی از 1/4% به 6/6% در سال 1366 و سهم هنر جویان رشته صنعت از 2/62 % به 8/59% و سهم هنر جویان رشته خدمات از 7/33 به 6/33% خواهد رسید .(تعلیم و تربیت ،1365 )
آموزش متوسطه از نظر کمی در سال تحصیلی 65-64
در سال تحصیلی 65- 64 تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل در دوره های مختلف 328/ 561 /10 نفر بالغ گردیده است .در نشریه خلاصه آمار وزارت آموزش و پرورش دفتر هماهنگی طرح ها و برنامه ریزی توسعه آماده است که تعداد دانش آموزان نسبت به سال تحصیلی گذشته بیش از 000/806 نفر (30/8% ) افزایش داشته است . از این تعداد 335 /144/6 نفر پسر و 003/417/4 نفر دختر بوده است .از تعداد کل دانش آمو زان 8/370/4 نفر در مناطق روستایی تحصیل کرده اند . تعداد 328/561/10 دانش آموزدر 483/370 کلاس و 70025 مدرسه بوده اند و جمع کارکنان شاغل در مدارس و ادارات آموزش در این سال به 145/634 نفر بالغ گردیده است . از328/561/10 دانش آموز 283/994 نفرمتوسطه و 352/195 نفر در متوسطه فنی و حرفه ای به تحصیل اشتغال داشته اند که 413/104 نفر در هنرستان های فنی و 578/83 نفر در مدارس بازر گانی و حرفه ای و 7361 نفر و در مدارس متوسطه فنی و حرفه ای روستا ها 5849 نفر تحصیل کرده اند .
بررسی وضعیت کار کنان مدارس متوسطه نشان می دهد که در سال تحصیلی 64-63در این دوره (عمومی ، فنی ،حرفه ای ، 70845 نفر فعالیت داشته اند ، که 52769 نفر در دوره متوسطه عمومی و بقیه در فنی و حرفه ای بوده اند . از 52769 نفر کارکنان دوره متوسطه نظری 19440 نفر زن بوده اند . از 70845 نفر کارکنان دوره متوسطه 35395 نفر یعنی 19/66 % لیسانس بالاتر بوده اند .(تعلیم و تربیت ،1356 )
در سال 64-63 از 000/760 9 دانش آموز حدود 000/901 نفر در دوره متوسطه نظری وحدود 000/170 در دوره متوسطه فنی و حرفه ای تحصیل کرده اند .در سال تحصیلی 65-64 حدود 000/195 دانش آموز هنرستانی نیز در 708 مدرسه فنی و حرفه ای تحصیل کرده اند .
در سال تحصیلی 65-64 از حدود 000/195/1 دانش آموز دوره متوسطه 000/195 در متوسطه فنی و حرفه ای 861/043/1 دانش آموز فنی و 83647 دانش آموز بازرگانی و حرفه ای 397/7 دانش آموز کشاورزی تحصیل کرده اند .
توزیع داوطلبان در امتحانات نهایی متوسطه 65-64 از 000/260 داوطلب دوره متوسطه نظری وفنی و حرفه ای 074/22 نفر در فنی و کشاورزی و 035/9 نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی متوسطه 65- 64 از 000/260 داوطلب دوره متوسطه نظری و فنی و حرفه ای 074/22 نفر در فنی و کشاورزی و 035/9 نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی خرداد شرکت داشته اند (تعلیم و تربیت ،1356 )
نتیجه گیری :
در یک جمع بندی کلی به نظر می رسد که روند تعلمی و تربیت جهانی از توجه به مبانی و مسائل ذهنی و معنوی شروع شده و به سوی عملی و یدی شدن حرکت کرده و در نهایت به نقطه ای رسیده است که ما به آن تعلیم و تربیت ، فنی و حرفه ای می گوییم .این جریانات بالنده ناشی از نیاز جوامع گوناگون به رشد و توسعه امکانات مادی و رفاهی بوده است . که نتیجه آن اختراعات و اکتشافات مهمی است که انجام شده وزندگی انسان های دگرگون ساخته است .
در موقعیت کنو نی کشور ما که از نتایج از این اختراعات و تکنو لوژی سود می برد و خود نیز در آن سهم می باشد. لازم است که توجه بیشتری بدان مبذول دارد .
با گسترش تحقیقات در کلیه علوم جاری علی الخصوص علوم فنی و حرفه ای در متن کار قرار گیرد تا بتوانندپا به سوی کشور های اروپایی و پیشرفته حرکت کرده و از قافله عقب بماند .
مدارس فنی و حرفه ای و رشته های مربوط به کار و دانش می توانندپاسخگوی نیازهای فنی و حرفه ای کشور باشند .به شرط آن که این امر جدی گرفته شود و روز به روز با باز خوردهای علمی ، اشکالات و معایب آنها بر طرف شده و بر اساس نیاز های جدید جامعه تغییر نماید.
روش شناسی تحقیق :
در پژوهش انجام شده از روش علی –مقایسهای (پس رویدادی ) استفاده می کنیم . در این روش معمولاًپژوهشگر می خواهد علل کاری را که انجام شده به دست آورد .
در این روش معمولاً پژوهشگر هیچ گونه تاًثیری در وقوع اتفاقات ندارد و نمی تواند در متغییرها دستکاری نماید . دلیل انتخاب این این روش نیز این بوده ،که ما در گرایش دانش آموزان که به هنرستان ها مراجعه و تحصیل اطلاعات کافی نداشته ایم .
فلذا با بررسی علت ها ی موجود در رفتار و نمرات درسی ،شغل ،سواد ،والدین و تشویق کسانی که با نوجوانان سرو کار داشته اند .
قصد داریم ،این علل را کشف نماییم و در واقع این گروه دانش آموزان را با دانش آموزان را با دانش آموزان دیگر که به این رشته ها روی نیاورده اندمقایسه نماییم .

جامعه آماری:
جامعه عبارتند از :کلیه دبیرستان های فنی و حر فه ای دخترانه شهرستان ابهر

Share