برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک

تصمیم های راهبردی بر جهت گیری بلند مدت سازمان اثر می گذارد و موقعیت خاص در آینده را از هم اکنون برای سازمان تعیین می کند. به عبارتی موقعیتی که سازمان ها در حال حاضر در آن قرار دارند کم و بیش نتیجه تصمیم هایی است که مدیریت چند سال قبل اتخاذ کرده است. (همان ماخذ، 1385)
همان طور که در ابتدای بحث به آن اشاره شد، تعاریف متعددی برای واژه ی راهبرد یا استراتژی ارائه شده است. با توجه به 7 مورد ذکر شده ی فوق، می توان استراتژی را چنین شناخت؛ راهبرد جهت حرکت و قلمرو فعالیت های سازمان در دراز مدت است که علی القاعده منابع سازمان را با محیط متغیر آن، به ویژه نیاز های بازار و مشتریان، به گونه ایی هماهنگ می سازد که به توقعات و انتظارات و ارزش های اشخاص و افراد ذی نفوذ و ذی نفع پاسخ مناسب داده شود. به بیانی دیگر؛
تدابیر و طرح یا نقشه ایی که جهت تهیه وتخصیص و به کارگیری هرچه منطقی تر ( قابل توجیه یا بهینه) منابع ( مانند نیروی انسانی و مالی و تجهیزات و امکانات) برای رفع مشکلاتی که به دلیل بی توجهی به شرایط محیطی بروز کرده است یا برای بهتر ساختن وضع خوب فعلی استفاده شود وجوابگوی بازار و مشتریان بوده و رضایت افراد ذی نفع وذی اثر در سازمان را جلب کند، راهبرد به شمار می آید. ( همان ماخذ، 1384)
برنامه ریزی استراتژیک:
در نگرش سنتی مدیریت، برنامه ریزی نقطه ی شروع تمامی حرکت ها است و اهمیت آن از گذشته ی دور بر همگان آشکارگردیده و آن را مهم ترین وطیفه ی مدیریت دانسته اند. در همین راستا سیر تحول جامعه ی بشری از ساده به پیچیده، حرکت شتابدار و تحولات عظیم در عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژی، به ویژه در دهه ی اخیر، صحنه های جدیدی را آفرید و هر روز نگرش های جدید مطرح شد. بر این اساس برنامه ریزی در مدیریت، همگام با تحولات جامعه ی بشری و در پاسخ گویی به نیاز های مختلف زمانی در قالب شیوه ها، نگرش ها و رویکردهای مختلفی مطرح گردیده است. (علی احمدی، فتح الله، تاج الدین، 1384)
برنامه ریزی در سیر تکاملی خویش، دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته است. این تحولات طی سه دوره قابل تفکیک است. گذار از مرحله ی محصول گرایی در قرن نوزدهم میلادی به دوره ی بازارگرایی و نهایتا به دوره ی فرا صنعتی، باعث شد برنامه ریزی، روش ها و انواع آن نیز متناسب با نیاز هر دوره متحول شود. ( آنسوف، 1377)
در نمایشگرهای2.3 ، 2.4 و 2.5 ویژگی های دوره ی مذکور، روش ها و رویکرد های رایج در امر برنامه ریزی به اختصار بیان شده است.
نمایشگر 2.3. دوره ی محصول گرایی؛ ویژگی ها و گرایش های آن
دوره ی محصول گرایی، شروع سال های 1820-1830
ویژگی ها و مشخصات دوره:
تاکید بر محصول
فروش تمام تولیدات
تاثیر محدود عوامل بیرونی
توجه عمده به درون سازمان
رقابت حول و حوش محصول نهایی
تولید به صورت انبوه
گرایش ها و روش های متداول برنامه ریزی:
گرایش به گذشته و برنامه ریزی بر اساس محدودیت های درون سازمان
مدیریت فردی

Share