برنامه اول توسعه

برنامه اول توسعه

در واقع اصل 29 قانون اساسی،تبلور همه آمال و آرزوهای مردم، رهبران سیاسی و دینی، احزاب، گروه‏ها، و نیروهای انقلابی است که بعضاٌ به لحاظ بینش و مشی سیاسی با یکدیگر متفاوت بودند، اما تحت تاثیر شخصیت امام(ره) در فضای آرمانی گفتمان انقلاب گرد هم آمده بودند. این فضا که تحت تاثیر شور انقلابی، و شرایط اضطراری دفاع مقدس نیز قرار داشت، و باتامین اجتماعی با همه زیر مجموعه‏هایش(از جمله بازنشستگی) را به مثابه ابزاری می‏دید برای حذف دوگانگی طبقاتی(فقیر و غنی) و از نشانه‏های فرعی از قبیل دولتی کردن بازنشستگی، حذف بخش خصوصی، مکلف کردن دولت به تخصیص بودجه، منحصر کردن منابع مالی بازنشستگی به منابع عمومی، و…برای آرمانی اصل 29 بهره می‏جست، در آن روز کشور که مردم مطالبات چندانی نداشتند، پاسخ‏گو بود.
4-2-2-1-2-تحلیل اصل 29 قانون اساسی بر اساس روش فرکلاف
توصیف، تفسیر و تبیین بازنشستگی در برنامه اول توسعه
گام آغازین: توصیف متن
بر اساس جدول 4-6، مجموعه ویژگی‏های صوری‏ای(واژگانی و دستوری) که در متن برنامه اول توسعه یافت می‏شوند و در کنار ارتباط با یکدیگر، کلیتی را می‏سازند که بدان متن یا گفتمان اصل 29، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیرامون بازنشستگی گفته می‏شود، بدین شرح است:
جدول (4-6) تحلیل گفتمان اصل 29بر اساس روش فرکلاف
واژگان کانونی
برخورداری یک یک افراد،تامیناجتماعی، بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‏سرپرستی، درراهماندگی، حوادثوسوانحونیازبهخدماتبهداشتیودرمانیومراقبت‏هایپزشکیبهصورتبیمه، حقیهمگانی. تکلیفی دولتی، طبققوانین، محلدرآمدهایحاصلهازمشارکتمردم، خدماتوحمایت‏های مالی،تامین مالی.
واژگان سلبی
بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‏سرپرستی، حوادث، سوانح نیاز به حمایت
قطب‏بندی‏ها
برخورداری عامه در مقابل برخورداری خاص،تامین اجتماعی در مقابل عدمتامین اجتماعی، شمولتامین اجتماعی در مقابل محدود‏سازی تامین اجتماعی، حق همگانی بودن بازنشستگی در مقابل حق گروه‏هایی خاص، تکلیف دولتی در مقابل تکلیف غیر دولتی، مطابق قوانینو الزام آوردر مقابل مطابق اختیاری، از محل بودجه دولتی در مقابل از محل مشارکت‏های مردمی
مفهوم بازنشستگی در متن
برخورداری عموم مردم ازتامین اجتماعی با تمام زیر مجموعه‏هایش از جمله بازنشستگی
جان کلام متن
دولت تکلیف دارد تا همه مردم و آحاد کشور را ازتامین اجتماعی با زیرمجموعه‏هایش از جمله بازنشستگی برخودار سازد و مردم هم حق مطالبه دارند.
در ضمن، بررسی نظام آوایی و دستوری متن گفتمان برنامه اول توسعه حاکی از آن است که هیچ واژه‏ی که بیان کنند وجوهی دستوری یا غیردستوری باشد، در متن قابل مشاهده نمی‏باشد؛ اما با توجه به ماهیت متن که ارائه دهنده متنی قانونی و الزام‏آور می‏باشد، می‏توان مدعی غلبه‏ی وجه امری یا دستوری در متن برنامه اول توسعه گردید.
گام میانه: تفسیر متن
با بررسی دقیق موارد متن اصل 29قانون اساسی، می‏توان پیش‏فرض‏های سیاست‏گذاران را در بستر این گفتمان پیرامون موضوع را که در اصل زمینه‏ساز تدوین و شکل‏گیری این اصل بوده است؛ بدین شرح بیان نمود:
تمامی آحاد جامعهمی‏باید از حمایت‏هایتامین اجتماعی در حوزه بازنشستگی برخوردار باشند، چراکه حقی است همگانی.
برخودار کردن همه آحاد و افراد جامعه ازتامین اجتماعی(از جمله بازنشستگی) تکلیف دولت است.
در دوره رژیم پهلوی، آحاد مردم ازتامین اجتماعی محروم بوده است، لذا دولت انقلابی باید این خلاء تاریخی را جبران کند.
برخودارسازی مردم از بازنشستگی نیازمند وضع قانونی الزام آور، است.
برخودارسازی آحاد مردم ازتامین اجتماعی(از جمله بازنشستگی) در راستای کاهش فاصله طبقاتی است.
تامین اجتماعی (از جمله بازنشستگی) یکی از ابزارهای موثر برای تحقق عدالت اجتماعی است.
پیش‏فرض‏هامشخص می‏کند که سیاست‏گذار تحت این گفتمان، با اعتقاد به لزوم برخوداری همگان از حمایت‏های بازنشستگی، بر این باور است که حمایت‏های دولت از آحاد مردم در خصوصتامین اجتماعی(بازنشستگی و غیره) در قالب پرداخت مستمری و حقوق بازنشستگی تبلور پیدامی‏کند که در این میان، به منظور تحقق عدالت اجتماعی(که اصلی‏ترین و اساسی‏ترین راهبرد و غایت نظام اسلامی بر مبنای گفتمان انقلاب اسلامی است) در جامعه، لزوم تدوین قانونی در این خصوص الزامیمی‏باشد.

Share