برنامه اول توسعه

برنامه اول توسعه

نتایج حاصل از تحلیل گفتمان قانون برنامه‏های اول و دوم توسعه و مصوبات مجلس سومو چهارم بر اساس روش لاکلاو و موفه حاکیاز آن است که این گفتمان تلاش کرده است تا دال‏های خالی، کمبودها و نقصان‏های گفتمان قبل از سازندگی را در زمینه حمایت از تولید و توسعه اقتصادی، که در دوره گفتمان انقلاب اسلامی بنابر شرایط زمینه‏ای انقلاب و دفاع مقدس، مسکوت مانده بود،را جبران سازد. بنابراین در راستای پاسخ به سئوال تحقیق، که مفهوم بازنشستگی در گفتمان‏های پس از انقلاب چگونه بازنمایی شده است؟ یافته‏های تحلیل متون گفتمانی بر اساس روش لاکلاو و موفهحاکی از این است که بازنشستگی در دوره گفتمان سازندگی با توجه مهمترین دغدغه و نشانه این دوره یعنی ” تولید و توسعه اقتصادی”، مفهوم بازنشستگی نیز، به معنای ” پشتوانه بودن برای تولید و توسعه اقتصادی ” بازنمایی شده است، که مدلول‏های سازگار با این معنا از قبیل” چهارچوب بندی”،”تامین نیروی برای توسعه اقتصادی”، ” تداوم خدمت بازنشستگان”، ” حمایت از صندوق‏های بازنشستگی” از طریقتامین بودجه، حمایت از اقشار انقلابی وایثارگر” از طریق کاهش سن بازنشستگی و اعطای بازنشستگی، ” حمایت از اقشار محروم و مستضعف” از طریق گسترش بازنشستگی، و حمایت از بازنشستگان از طریق تمدید بازنشستگی پیش از موعد،این دال مرکزی مفصل‏بندی شده، و مفصل‏بندی بازنشستگی را شکل می‏دهد. شکل 4-10 مفصل‏بندی بازنشستگی را در بسترگفتمانزمینه‏ای سازندگی نشانمی‏‏دهد.
شکل (4-10) مفصل‏بندی بازنشستگی بر مبنای گفتمان سازندگی
4-3-2- 2- تحلیل متون قانون برنامه‏های اول و دوم توسعه بررسی شدهبر مبنای روش فرکلاف
4-3-2-2-1-تحلیل گفتمان برنامه اول توسعه بر مبنای فرکلاف
متن مبنای تحلیل بازنشستگی در برنامه اول توسعه
اوّلین برنامه توسعه مدوّن و مصوّب جمهوری اسلامی ایران با مدنظر قرار دادن مقوله جامعتامین اجتماعی، نگاهی ضمنی و نه شفاف و تصریح شده به مقوله بازنشستگی ارائه نموده است که این مسئله با نگاهی گذار به موارد مربوط به بازنشستگی(به تعبیری بهتر،تامین اجتماعی)، مندرج در این برنامه قابل درک است.
توصیف، تفسیر و تبیین بازنشستگی در برنامه اول توسعه
گام آغازین: توصیف متن
بر اساس جدول 4-18، مجموعه ویژگی‏های صوری‏ای(واژگانی و دستوری) که در متن برنامه اول توسعه یافت می‏شوند و در کنار ارتباط با یکدیگر، کلیتی را می‏سازند که بدان متن یا گفتمان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیرامون بازنشستگی گفته می‏شود، بدین شرح است:
جدول (4-18) تحلیل گفتمان برنامه اول
واژگان کانونی
تامین، عدالت اجتماعی – اسلامی، تهیه، تدوین، چهارچوب، نظامتامین اجتماعی، قانون اساسی، اولویت، تعیمم بیمه‏های اجتماعی، روستائیان، عشایر و گروه‏های آسیب‏پذیر.
واژگان سلبی
تنها یک واژه دارای بار منفی و سلبی می‏باشد و آن “گروه‏های آسیب پذیر” است.
قطب‏بندی‏ها
تامین اجتماعی عام(همه آحاد جامعه) در مقابلتامین اجتماعی خاص(اقشار آسیب‏پذیر)، اجرای بدون محدودیت اصل 29 در مقابل چهارچوب‏گذاری و محدودسازی وظایف دولت
مفهوم بازنشستگی در متن
برخورداری اقشار جامعه وبویژهآسیب پذیر مانند عشایر و روستائیان از بیمه بازنشستگی موجب بهبود تولید در کشور می‏شود
جان کلام متن
عدالت اجتماعی حکم می‏کند که تمامی اقشار جامعه از حمایتهای دولت در عرصه بازنشستگی برخوردار باشند، اما عشایر و روستائیان که در تولید نقش دارند، محروم‏تر از بقیه اقشار هستند، بنابراین باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
در ضمن، بررسی نظام آوایی و دستوری متن گفتمان برنامه اول توسعه حاکی از آن است که هیچ واژه‏ی که بیان کنند وجوهی دستوری یا غیردستوری باشد، در متن قابل مشاهده نمی‏باشد؛ اما با توجه به ماهیت متن که ارائه دهنده متنی قانونی و الزام‏آور می‏باشد، می‏توان مدعی غلبه‏ی وجه امری یا دستوری در متن برنامه اول توسعه گردید.

Share