رشته حقوق

برنامه اول توسعه

دانلود پایان نامه

1
برنامه اول
هدف کلی برنامه
تلاش در جهتتامین عدالت اجتماعی اسلامی
2
برنامه اول
بند 4- 5 خطمشی‏های برنامه
تهیه و تدوین چهارچوب نظامتامین‏اجتماعی بر اساس اصل 29 قانون اساسیو زمینه‏سازی اجرای این اصل
3
برنامه اول
بند 6-5 خط مشی‏های برنامه
تعمیم بیمه‏های‎اجتماعی با اولویت روستائیان، عشایر و گروه‏های آسیب پذیر
با رجوع به جدول 4-14، در این نظام معنایی سه نشانه شامل، عدالت اسلامی، چهارچوب بندیتامین اجتماعی، و گروه‏های آسیب‏پذیر(روستائیان و عشایر) حول دال مرکزی “پشتوانه تولید بودن”، مفصل‏بندی معنایی را شکل داده است. در توضیح این نشانه‏هاباید گفت که نشانه‏ی ” حمایت از بیمه روستائیان و عشایر” اول،با توجه به این که جمعیت روستایی و عشایر نقش مهمی و اساسی درتامین مواد غذایی، مواد خام و اولیه مورد نیاز کشور را بر عهده دارند، حمایت از آنها به نوعی حمایت از پتانسیل‏های بالقوه طبیعی کشور، و حمایت از تولید است، از طرف دیگر حمایت از اقشار آسیب‏پذیر را می‏توان نوعی پاسخ‏گویی به مطالبات مردمی و اقشار مستضعف تعبیر کرد که ریشه در گفتمان انقلاب اسلامی و میراث سیاستی دارد. نشانه‏ی ” تلاش برای عدالت اجتماعی اسلامی” می‏توانتعهد دولت به قانون اساسی، و میراث سیاستی نظام جمهوری اسلامی معنا کرد. از دال‏های مهم که در گفتمان قبلی به عنوان دال خالی و یا نشانه کمبود بشمار می‏رفت، ” تعریف و تهیه چهارچوب” مشخص ازتامین اجتماعی با تمام زیرمجموعه‏هایش(از جمله بازنشستگی) است. برجسته‏سازی نشانه‏ی “چهارچوب بندی”رامی‏توان چنین توضیح داد که برای اجرا و عملیاتی‏سازی اصل 29 نیاز به یک چهارچوب مشخص بوده است. یعنی بدون تهیه چهارچوب نمی‏توان اصل 29 قانون اساسی را اجرا کرد. شرایط بازسازی ویرانی‏های جنگ، و محدودیت منابع کشور را برای اجرای تمام عیار اصل 29، می‏توان عوامل زمینه‏ای این نشانه دانست. شایان ذکر است که اگر چه نشانه‏ها و دال‏های حمایتی گفتمان پیشین ادامه یافته، ودر گفتمان برنامه اول نیز مشاهده می‏شود، اما نباید این نشانه‏های حمایتی را در گفتمان دولت موسوی و گفتمان سازندگی، یکسان تلقی کرد. نشانه‏های حمایتی در گفتمان عدالت اجتماعی دولت موسوی، برای کاهش نابرابری‏هاو اهداف توزیعی بوده است، در حالی نشانه‏های حمایتی در گفتمان سازندگی یا بطور مستقیم از تولید و توسعه اقتصادی پشتیبانی می‏کند، و یا این که این حمایت‏هاسبب کاهش فشار‏هاو انتقادات بر دولت می‏شود و فضای سیاسیو اجتماعی به نفع توسعه اقتصادی و تولید تلطیفمی‏گردد. شکل 4-5 مفصل‏بندی بازنشستگی در برنامه اول توسعه را در بستر گفتمان زمینه تولید و توسعه اقتصادی نشان می‏دهد.
شکل (4-5) مفصل‏بندی بازنشستگی در برنامه اول توسعه
4-3-2- 1-2- تحلیل متون قانون برنامهدوم توسعه بررسی شدهبر مبنای روش لاکلاو و موفه
با توجه به این که در برنامه اول توسعه، دولت هاشمی عمدتا بر بُعد حمایت‏های بیمه‏ای در حوزه درمان تأکید داشت، انتقاداتی در زمینه کمبود حمایت‏های اجتماعی دولت به دنبال داشت، بر این اساس دولت سازندگی، در واکنش به انتقادات و کاهش فشارآن، با آغاز به کار دولت ششم علاوه بر حمایت‏های بیمه‏ای، حمایت‏های اجتماعی را نیز در حوزهتامین اجتماعی تعریف نمود. در حد فاصله برنامه اول و دوم توسعه، رخدادهایی از قبیل رشد مثبت در برخی از بخش‏های اقتصادی، کاهش نرخ تورم سالانه از 4/49 درصد در سال 1372 به 2/23 درصد در سال،1375، افزایش بودجه دولتی که برآیند این تحولات، تخصیص بودجه بیشتر در حوزه بازنشستگی بود.
جدول (4-15) بازنشستگی در قانون برنامه دوم توسعه
ردیف
برنامه توسعه
تبصره
مضمون

مطلب مشابه :  ٸ

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید