برنامه اول توسعه

برنامه اول توسعه

جان کلام متن
برای رفع مشکلات کشور باید تولید کرد و بودجه جاری و هزینه‏های زندگی مردم را از درآمد ناشی از تولیدتامین کرد
پیش‏فرض‏های سخنران در این متن
استراتژی اصلی دولت برای حل مشکلات کشور مقوله تولید است
باید از همه ظرفیت‏های تولیدی استفاده کرد
بار ارزی برنامه اول توسعه در حد امکانات کشور است
بارارزی برنامه اول واقع بینانه است
مطابق جدول 4-11، اصلی‏ترین قطب‏بندی در متن، را می‏توان فقر و مشکلات کشور را در مقابل تولید و توسعه اقتصادی قرار داد، که گویای این مطلب است، که اهتمامبه تولید و توسعه اقتصادی باعث رفع فقر عمومی و حل اساسی مشکلات کشور می‏شود. گوینده با تأکید بر وجوه دستوری از قبیل عزم راسخ، دیدگاه خود را به صرت یک واقعیت مسلم بیان می‏کند.
اپیزود‏های معنایی این متن به شرح زیر است:
1. تاکید بر جذب سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی. سخنران بیان می‏کند که اگر با استفاده از سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی، بتوانیم از میادین نفتی و گازیخود استفاده کنیم، درآمد کشور بالا می‏رود، سپس در تفسیر خود براینجات جامعه را برتولید تأکید دارد.
2. تنظیم کارشناسی برنامه اول توسعه. برنامه توسعه اول کارشناسی و حاصل مطالعات جمعی است، بنابراین رضایت همه جریانات فکری را نمی‏توان جلب کرد.
3. واقع بینانه بودن برنامه
4. تاکید بر تولید به عنوان راهبرد اساسی
با توجه به پیش‏فرض‏هاو اپیزود‏های معنایی متن، محور اصلی سخنان هاشمی در قلمرو اقتصادی و تولید است. در تفسیر این سخنرانی با توجه به بافتار زمینه‏ای، می‏توان گفت که هاشمی به عنوان یک سیاست‏گذار به بافت نهادی گفتمان به عنوان گفتمان سیاستی می‏نگردد، و سخنرانی او ابزاری برای تبیین اهداف او، و هدف راهبردی که اظهار هم نشده، تاثیر مثبت و اقناع مخاطبین(بویژه نمایندگان که صاحب جایگاه فاعلی در سیاست‏گذاری هستند) می‏باشد.
در راستای تبیین این متن، باید گفت که متن حاضر متاثر از فضای کشور پس از پایان جنگ است. در این دوره ورود هاشمی در عرصه اجرایی کشور با مشکلات پس از جنگ،و مسایل معیشیت مقارن است. کشور با خسارت‏های سنگین جنگ، ویرانی شهرها و مراکز اقتصادی، کاهش درآمد سرانه، بیکاری، کسری بودجه، و جناح بندی نیروهای سیاسی پس از رحلت امام (ره) رو برو است. در این بستر اجتماعی، هاشمی به منظور بهبود اوضاع کشور، سازندگی، بهبود زیر ساخت‏ها، افزایش تولید، خصوصی سازی، حمایت از بنگاه‏های اقتصادی، ترویج صادرات، تک نرخی شدن ارز و غیره را سرلوحه اقدامات خود قرار می‏دهد.
متن دوم سخنرانی هاشمی (هفته دولت در شهریور 1371)
متن سخنرانی در تاریخ 1/6/1371 در یک برنامه تلویزیونی بیان شد.
توصیف، تفسیر و تبیین متن
جدول (4-12) تحلیل گفتمان متن دوم(هاشمی در شهریور 1371)
واژگان کانونی
مردم، برنامه، مسایل اقتصادی، تولید، سرمایه‏گذاری، کار و اشتغال، درآمد ارزی، صنایع، یارانه، بیمه‏های اجتماعی، مصرف‏کنندگان

Share