برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی

رشد میکروب‌ها و پاتوژن‌ها در محلول نگهدارنده گل‌های بریده موجب انسداد سیستم آوندی و در نتیجه ایجاد تنش آبی می‌شود. عمده‌ترین میکروارگانیسم‌های موجود در محلول نگهدارنده گل‌های بریده باکتری‌ها هستند که علاوه بر اختلال بر جذب آب با رهاسازی متابولیت‌های سمی، توکسین‌ها و آنزیم‌های مضر موجب افزایش مقاومت هیدرولیکی ساقه و در نتیجه تحریک تولید اتیلن و القای واکنش‌هایی می‌شوند که نهایتا منجر به پژمردگی یا مرگ برنامه‌ریزی شده سلول می‌گردد (ادریسی، 1388).
گستردگی انسداد ساقه با تعداد باکتری‌ها در ساقه ارتباط دارد. گل‌های بریده با بستن روزنه‌ها و کاهش تعرق می‌توانند مقاومت در مقابل جذب و در نتیجه کمبود آب را جبران کنند. بنابراین کاهش محسوس تورژسانس نشانه تعداد بسیار زیاد باکتری‌ها و محدودیت شدید در جذب آب است (ادریسی، 1388).
راهکارهایی برای مقابله با انسداد آوندها توسط میکروارگانیسم‌ها پیشنهاد شده است که با رعایت آن‌ها می‌توان این مشکل را تا حدودی رفع نمود از جمله این موارد می‌توان به استفاده از آب مقطر برای ساختن محلول‌های نگهدارنده، ضدعفونی کردن ظروف گلجا، استفاده از ظروف گلجا با رنگ روشن که آلودگی در آن‌ها به راحتی قابل تشخیص باشد، افزودن مواد ضدعفونی‌کننده و میکروب‌کش‌ها به محلول گلجا اشاره کرد (ادریسی، 1388؛ رید، 2009).
2-2- تیمار با ترکیبات تمدید کننده عمر گلجایی
در ادامه با توجه به تمرکز این تحقیق روی انواع آب جهت افزایش ماندگاری گل‌های بریده به بررسی این آب‌ها می‌پردازیم:
2-2-1- آب
آب خالص مایعی بی‌رنگ ، بی بو و عملاً بدون طعم است. در 100درجه سانتیگراد (در فشار یک جو) می‌جوشد و در صفر درجه سانتیگراد منجمد می‌شود. دماهای ذوب و جوش آب به میزان قابل توجهی از سایر مواد مولکولی بیشتر است. علّت آن را باید در ساختار و پیوندهای مولکولی آب جستجو کرد.
آب یک ترکیب قطبی است. فرمول ساختاری مولکول آب به صورت OH – OH نشان می‌دهد که دارای دو پیوند یگانه O-H است آب دارای خاصیت قطبی می‌باشد. یکی از خواص جالب آن قابلیت حل کردن مواد دیگر است (ویکی‌پدیا، 1392).
2-2-2- آب آشامیدنی (شهری)
برای تأمین نیاز مصرفی آب مورد نیاز انسان که آب شیرین است بیشتر از انباشت آب رودخانه‌ها در پشت سدها استفاده می‌گردد. آب رودخانه‌ها نیز از ذوب شدن برف و یخ و جریان عبور آب باران از زمین‌های مجاور تأمین می‌گردد. در نتیجه جریان آب در هنگام عبور از زمین با نفوذ در آن با مقداری از املاح ترکیب می‌شود و وارد مسیر رودخانه‌ها و در نهایت در جریان آب قرار می‌گیرد (علیزاده و همکاران، 1392).
آبی که ما مورد استفاده قرار می‌دهیم حاوی کاتیون و آنیون می‌باشد که مهمترین آنها کلسیم، منیزیم، سدیم، بی کربنات، سولفات، کلر و نیترات است. همچنین EC و pH نیز اهمّیت فراوانی دارد. غلظت یون‌های موجود کیفیّت آب را تعیین می‌کند. آبی که در شهرها مورد استفاده قرار می‌گیرد رسوب‌زدایی و مورد استفاده قرار می‌گیرد و از سختی آن کاسته نمی‌شود (علیزاده و همکاران، 1392).
2-2-3- آب دیونیزه
آب دیونیزه یا آب یون‌زدوده آب مقطری که علاوه بر گذراندن مراحل تقطیر، توسط رزین‌های تبادلگر یونی یا روش‌های دیگر (مثل اسمز معکوس) یون‌زدایی نیز شده باشد. در واقع آب یون‌زدوده همان آب مقطر است که قبل یا طی تقطیر و یا حتی بعد از آن، با افزودن مراحلی مثل گذراندن از رزین تبادلگر یونی میزان یون‌های آن به کمترین مقدار رسیده باشد (ویکی‌پدیا، 1392).
شکل 2-1- سیستم تهیه آب دیونیزه
2-2-4- آب مقطر
آب مقطر آبی است که ناخالصی آن توسط تقطیر گرفته شده باشد. در اثر حرارت آب جوش می‌آید و تبخیر می‌شود، بخار آب در اثر عبور از ستون مبرد و تماس با آب سرد مایع شده و وارد ظرف جمع‌آوری می‌شود. معمولاً عمل تقطیر به منظور افزایش خلوص دوبار صورت می‌گیرد تا آب مقطر بدست آید.
پس از تبخیر آب، مواد آلی غیر فرّار و یون‌ها در ظروف اوّلیه باقی می‌ماند، ولی ممکن است مقدار کمی یون‌های کلر و گازهای فرّار در آب محصور و وارد آب مقطر شده باشند (ویکی‌پدیا، 1392).
شکل 2-2- سیستم تهیه آب مقطر
2-2-5- آب مغناطیسی
آبی که از یک میدان مغناطیس طبق محاسبات معیّن عبور کند و در نتیجه آن خواص فیزیکی و شیمیایی آب تغییر و بهبود یابد به آن آب مغناطیسی گویند. مدّت زمان ماندگاری آب از 8 الی 48 ساعت است. واحد اندازه گیری آن تسلا و دستگاه اندازه گیری آن تسلامتر می‌باشد.
شکل 2-3- سیستم تهیه آب مغناطیسی
2-3- تحقیقات انجام شده در زمینه تاثیر آب‌های مختلف روی عمر گلجایی و خصوصیات کیفی گل‌های بریده
ون‌میترن و همکاران (1999) در پژوهشی روی گل بریده داودی نشان دادند که حذف یون‌های مضر از آب شهری میزان جذب آب را در گل‌های شاخه بریده افزایش می‌دهد و موجب تاخیر در پژمردگی گل‌ها می‌شود. این پژوهشگران استفاده از آب دیونیزه را جهت نگهداری گل بریده داودی و سایر گل‌های بریده و همچنین به‌عنوان آب مورد استفاده در ساخت محلول‌های تمدید کننده عمر گلجایی توصیه کردند.
پژوهشگران گزارش نمودند که استفاده از آب دیونیزه یا آب مقطر نسبت به آب شهری با بهبود جذب آب موجب حفظ شادابی و افزایش عمر پس از برداشت گل بریده داودی می‌شود ( استابی و آروین، 1978).

Share