برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی

فوتوکاتالیست‌های ساخته شده در این بخش به صورت Dopping سه جزئی فلز در TiO2 (با پیش‌ماده TTIP به عنوان منبع تامین‌کننده تیتانیوم) و نانو‌زئولیت سنتزی NaX می‌باشند، به طوری که یک درصد وزنی مشخص از فلزهای سریم و نیکل در پیش‌ماده‌ی TTIP و سپس در پایه نانوزئولیت NaX دوپ شده است.
ت-A) فوتوکاتالیست Pcat (27) :
فوتوکاتالیست Pcat(27) شامل 8٪ فلز سریم دوپه شده در TiO2 و سپس دوپ آنها در پایه نانوزئولیت سنتزی NaX می‌باشد. روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(27) به شرح زیر می‌باشد :
محلول شماره (1) : مقدار20 سی‌سی از پیش‌ماده‌ی TTIP به همراه 40 سی‌سی حلال اتانول خالص 99٪ به مدت زمان یک ساعت بدون حرارت مخلوط می‌شوند.
محلول شماره (2) : مقدار20 سی‌سی از حلال اتانول خالص 99٪ به همراه 2 سی‌سی آب مقطر دیونیزه و 2/0 سی‌سی اسید نیتریک غلیظ و 2 گرم اوره و 8017/0 گرم نمک حاوی فلز سریم Ce(NO3)3.6H2O)) به مدت زمان یک ساعت بدون حرارت مخلوط می‌شوند طوری که هیچ بلور جامدی از مواد اولیه در آن باقی نماند و یک محلول زرد رنگ کاملاً شفاف به دست آید.
محلول شماره (2) به صورت قطره‌قطره به محلول شماره (1) افزوده می‌شود. (محلول 2+1)
محلول شماره (3) : 2 گرم از نانوزئولیت سنتزی NaX با مقداری اتانول خالص 99٪ مخلوط می‌شوند.
محلول شماره (2+1) به صورت قطره‌قطره به محلول شماره (3) که در حال هم‌خوردن است، افزوده
می‌شود. مخلوط حاصل به مدت زمان 24 ساعت بدون حرارت هم‌زده می‌شود. بعد از پایان این مدت زمان نمونه غلیظ شده به صورت ژل زرد رنگی تبدیل خواهد شد. ژل حاصل به مدت دو ساعت داخل آون خلاء در دمای °C80 و سپس 2 ساعت نیز در دمای °C150 تحت خلاء حرارت داده می‌شود. سپس آن را به کوره انتقال داده تا تحت یک برنامه‌ریزی مشخص، مرحله کلسیناسیون آن نیز تکمیل گردد. به این ترتیب که 15 دقیقه در دمای °C150، 30 دقیقه در دمای °C250، یک ساعت در دمای °C350، دو ساعت در دمای °C450، 30 دقیقه در دمای °C550 و 30 دقیقه نیز در دمای °C650 تحت حرارت‌دهی قرار می‌گیرد. در نهایت نانوذرات (Ce/TiO2/Zeolite NaX) به صورت یک پودر جامد زرد مایل به نارنجی به دست خواهند آمد.
ت-B) فوتوکاتالیست Pcat (28) :
فوتوکاتالیست Pcat(28) شامل 8٪ فلز سریم دوپه شده در TiO2 و سپس دوپ آنها در مقدار بهینه شده‌ایی از پایه‌ی نانوزئولیت سنتزی NaX می‌باشد. روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(28) به شرح زیر می‌باشد :
مراحل ساخت این فوتوکاتالیست دقیقاً مشابه روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(27) می‌باشد، با این تفاوت که در هنگام آماده‌سازی محلول شماره (3)، باید مقدار 4 گرم از نانو زئولیت سنتزی NaX توزین و با مقداری از اتانول خالص 99٪ مخلوط شوند. مابقی مراحل کاملاً مشابه مراحل توضیح داده شده در بخش (ت-A)، می‌باشد. در نهایت نانو ذرات (Ce/TiO2/Zeolite NaX) به صورت یک پودر جامد زرد روشن به دست خواهند آمد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که افزایش مقدار پایه‌ی نانو زئولیت NaX در فوتوکاتالیست Pcat(28) نسبت به فوتوکاتالیست Pcat(27) نتایج بهتری را در آزمایش‌های فوتوراکتوری گوگردزدایی در زمینه‌ی جذب بهتر سولفون تولید شده از خود نشان می‌دهد، در فصل آتی با مقایسه‌ی مساحت‌های زیر پیک سولفون در آنالیز
GC-MS آنها، بیش‌تر توضیح داده خواهد شد.
3-5. فرآیندهای فوتوکاتالیستی :
فرآیند فوتوکاتالیستی که در این تحقیق جهت گوگردزدایی ترکیبات نفتی انجام می‌شود به این ترتیب است که در ابتدا یک خوراک شبیه به مشتقات نفتی تهیه و به منظور بررسی تخریب فوتوکاتالیستی این خوراک، فوتوکاتالیست‌های گوناگون با درصدهای وزنی مختلف بارگذاری و دوپینگ طبق آنچه در بخش (3-3-3)، شرح داده شد، ساخته می‌شوند. مقدار مشخصی از خوراک به همراه فوتوکاتالیست سنتز شده و اکسیدانت طبق آنچه در بخش (3-3-11) توضیح داده خواهد شد، داخل فوتوراکتور طراحی شده، مخلوط و سپس تحت تابش‌دهی مرئی یا فرابنفش با توجه به ناحیه‌ی Band-gap کاتالیست مورد نظر قرار می‌گیرند. پس از پایان زمان تابش‌دهی در راکتور، جهت بررسی روند فرآیند گوگردزدایی و همچنین تعیین میزان راندمان، آنالیز محصول خروجی از راکتور توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی-طیف‌سنجی‌ جرمی(GC-MS)انجام شده و میزان درصد‌تبدیل محاسبه می‌گردد.
3-6. خوراک مورد استفاده :
در این تحقیق جهت انجام تست‌های گوگردزدایی، در ابتدا خوراک مورد استفاده به صورت یک خوراک شبیه‌سازی شده تهیه می‌شود و در مرحله‌ی بعدی تست‌های گوگردزدایی در روی خوراک واقعی یعنی گازوئیل آزمایش خواهد شد. جهت تهیه خوراک شبیه‌سازی شده از مخلوط دی‌بنزوتیوفن (DBT)درحلال دکان (C10)، با محتوای حدودppmw 100 گوگرد استفاده می‌شود. مشخصات فیزیکی و شیمیایی مواد فوق در جدول (3-6)، آمده است.
جدول ( 3-6) : خواص فیزیکی– شیمیایی اجزای خوراک مورد استفاده
Sp.Gr.
(g/cm3)
Melting
Point (°C)
Boiling
Point (°C)
MW (g/mol)

Share