رشته حقوق

برنامه‌ریزی

دانلود پایان نامه

شکل (3-28)، دیفراکتوگرام XRD برای فوتوکاتالیست Pcat(24)
شکل (3-29)، فوتوکاتالیست سنتز شده در بخش‌(III) (3-3-3-ه) را نمایش می‌دهد.
شکل (3-29)، تصویر مربوط به فوتوکاتالیست بخش(III) (3-3-3-ه)
بخش (IV) :
فوتوکاتالیست‌های بخش (IV) شامل سنتز کادمیم سولفید (CdS) و همچنین دوپ یک درصد وزنی مشخص از فلز نقره در کادمیم سولفید می‌باشد.
IV-A) فوتوکاتالیست Pcat (25) :
فوتوکاتالیست Pcat(25) شامل سنتز کاتالیست کادمیم سولفید می‌باشد. روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(25) به شرح زیر می‌باشد :
محلول شماره (1) : مقدار 4/1 گرم از نمک حاوی فلز کادمیم (Cd(NO3)3.4H2O) توزین و با 8 سی‌سی محلول پلی اتیلن گلیکول 5٪ مخلوط شده و مدتی بدون حرارت هم‌زده می‌شود تا ذرات جامد کادمیم نیترات کاملاً حل شوند. سپس 5 سی‌سی اسید استیک گلاسیال به صورت قطره‌قطره به محتویات فوق افزوده می‌شود.
محلول شماره (2) : مقدار 343/0گرم تیو اوره در 10 سی‌سی حلال اتانول خالص 99٪ حل می‌شود سپس مدتی بدون حرارت هم‌زده می‌شود تا یک محلول کاملاً هموژن به دست آید.
محلول شماره (2) به صورت قطره‌قطره به محلول شماره (1) که هم‌چنان در حال هم‌خوردن است، افزوده
می‌شود. مخلوط حاصل به مدت زمان 24 ساعت بدون حرارت هم‌زده می‌شود. سپس به سیستم حرارت داده تا ضمن تبخیر حلال آن، نمونه غلیظ شود. ژل حاصل به مدت دو ساعت داخل آون خلاء در دمای °C150 تحت خلاء حرارت داده می‌شود، پس از خشک شدن در آون، آن را به کوره انتقال داده تا تحت یک برنامه‌ریزی مشخص، مرحله کلسیناسیون آن نیز تکمیل گردد به این ترتیب که دو ساعت در دمای °C250 و دو ساعت نیز در دمای °C350، تحت حرارت‌دهی قرار می‌گیرد. در پایان کاتالیست سنتز شده به صورت یک پودر جامد نارنجی رنگ به دست خواهد آمد. به منظور شناسایی کاتالیست سنتز شده، آنالیز XRD انجام می‌شود. در شکل (3-30)، نتیجه مربوط به آنالیز XRD برای نمونه Pcat(25) آورده شده است.
شکل (3-30)، دیفراکتوگرام XRD برای فوتوکاتالیست Pcat(25)
IV-B) فوتوکاتالیست Pcat (26) :
فوتوکاتالیست Pcat(26) شامل 8٪ فلز نقره دوپه شده در کاتالیست کادمیم سولفید (CdS) می‌باشد. روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(26) به شرح زیر می‌باشد :
محلول شماره (1) : مقدار 4/1 گرم از نمک حاوی فلز کادمیم (Cd(NO3)3.4H2O) توزین و با 8 سی‌سی محلول پلی اتیلن گلیکول 5٪ مخلوط شده و مدتی بدون حرارت هم‌زده می‌شود تا ذرات جامد کادمیم نیترات کاملاً حل شوند. سپس 5 سی‌سی اسید استیک گلاسیال به صورت قطره‌قطره به محتویات فوق افزوده می‌شود.
محلول شماره (2) : مقدار 343/0گرم تیو اوره در 10 سی‌سی حلال اتانول خالص 99٪ حل می‌شود، سپس مدتی بدون حرارت هم‌زده می‌شود تا یک محلول کاملاً هموژن به دست آید.
محلول شماره (3) : مقدار 08/0گرم نمک حاوی فلز نقره (AgNO3) توزین و در 8 سی‌سی آب مقطر دیونیزه حل می‌شود. سپس مدتی بدون حرارت هم‌زده می‌شود تا یک محلول کاملاً هموژن به دست آید.
در ابتدا محلول شماره (2) به صورت قطره‌قطره به محلول شماره (1) که هم‌چنان در حال هم‌خوردن است، افزوده می‌شود. (محلول 2+1)
سپس محلول شماره (3) به صورت قطره‌قطره به محلول شماره (2+1) افزوده می‌شود و مخلوط حاصل به مدت زمان 24 ساعت بدون حرارت هم‌زده و سپس 24 ساعت نیز در جایی ساکن قرار داده می‌شود. به سیستم حرارت داده تا ضمن تبخیر حلال آن، نمونه غلیظ شود. ژل حاصل به مدت دو ساعت داخل آون خلاء در دمای °C150 تحت خلاء حرارت داده می‌شود. پس از خشک شدن در آون، آن را به کوره انتقال داده تا تحت یک برنامه‌ریزی مشخص، مرحله کلسیناسیون آن نیز تکمیل گردد. به این ترتیب که یک ساعت در دمای °C350 و یک ساعت نیز در دمای °C450، تحت حرارت‌دهی قرار می‌گیرد. در پایان کاتالیست سنتزشده به صورت یک پودر جامد قهوه‌ایی تیره به دست خواهد آمد. به منظور مشخصه‌یابی کاتالیست سنتز شده، آنالیز XRD و SEM انجام
می‌شود. در شکل‌های (3-31) و (3-32)، به ترتیب نتایج مربوط به آنالیزهای XRD و SEM برای نمونه Pcat(26) آورده شده است.
شکل (3-31)، دیفراکتوگرام XRD برای فوتوکاتالیست Pcat(26)
شکل (3-32)، تصویر SEM برای فوتوکاتالیست Pcat(26)
شکل (3-33)، فوتوکاتالیست‌های سنتز شده در بخش(IV) (3-3-3-ه) را نمایش می‌دهد.
شکل (3-33)، تصویر مربوط به فوتوکاتالیست‌های بخش(IV) (3-3-3-ه)
3-3-3-ت) روش سنتز فوتوکاتالیست‌های Dopping سه جزئی فلز در TiO2 (با پیش‌ماده TTIP) و نانو‌زئولیت NaX :

مطلب مشابه :  اعتبار و پایایی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید