رشته حقوق

برنامه‌ریزی

دانلود پایان نامه

فوتوکاتالیست‌های بخش(II) شامل سنتز پایه‌ی اکسید روی (ZnO) و سپس دوپ درصدهای وزنی مختلف از فلز سریم در این پایه می‌باشد.
II-A ) فوتوکاتالیست Pcat (22) :
فوتوکاتالیست Pcat(22) شامل32٪ فلز سریم دوپه شده در پایه اکسیدروی می‌باشد. روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(22) به شرح زیر می‌باشد :
محلول شماره (1) : مقدار 194/2 گرم از نمک استات روی توزین و به همراه 50 سی‌سی محلول پلی اتیلن گلیکول 5٪ مخلوط شده و مدتی بدون حرارت هم‌زده می‌شود تا ذرات جامد استات روی کاملاً حل شوند.
محلول شماره (2) : مقدار 6479/0 گرم از نمک حاوی فلز سریم Ce(NO3)3.6H2O)) توزین و به همراه مقداری آب مقطر دیونیزه مدتی بدون حرارت هم‌زده می‌شود تا یک محلول کاملاً هموژن به دست آید.
محلول شماره (2) به صورت قطره‌قطره به محلول شماره (1) که هم‌چنان در حال هم‌خوردن است، افزوده
می‌شود. مخلوط حاصل به مدت زمان 48 ساعت بدون حرارت هم‌زده می‌شود. سپس به سیستم حرارت داده تا ضمن تبخیر حلال آن، نمونه غلیظ شود. ژل حاصل به مدت دو ساعت داخل آون خلاء در دمای °C80 و سپس دو ساعت نیز در دمای °C150 تحت خلاء حرارت داده میشود، پس از خشک شدن در آون، آن را به کوره انتقال داده تا تحت یک برنامه‌ریزی مشخص، مرحله کلسیناسیون آن نیز تکمیل گردد. به این ترتیب که 30 دقیقه در دمای °C100، 30 دقیقه در دمای °C150، دو ساعت در دمای °C250، 30 دقیقه در دمای °C350، دو ساعت در دمای °C450 و یک ساعت نیز در دمای °C550 تحت حرارت‌دهی قرار می‌گیرد. در پایان کاتالیست سنتز شده به صورت یک پودر جامد خاکستری روشن به دست خواهد آمد.
II-B ) فوتوکاتالیست Pcat (23) :
فوتوکاتالیست Pcat(23) شامل 8٪ فلز سریم دوپه شده در پایه اکسید روی می‌باشد.
روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(23) به شرح زیر می‌باشد :
مراحل ساخت این فوتوکاتالیست دقیقاً مشابه روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(22) می‌باشد، با این تفاوت که در هنگام آماده‌سازی محلول شماره (2)، باید مقدار 1620/0 گرم از نمک حاوی فلز سریم (Ce(NO3)3.6H2O) در مقداری آب مقطر دیونیزه حل شود. مابقی مراحل کاملاً مشابه مراحل توضیح داده شده در بخش (II-A) می‌باشد. در انتها وقتی نمونه با حرارت‌دهی غلیظ شد، به مدت دو ساعت داخل آون خلاء در دمای °C80 و سپس چهار ساعت نیز در دمای °C150 تحت خلاء حرارت داده می‌شود، سپس آن را به کوره انتقال داده تا تحت یک برنامه‌ریزی مشخص، مرحله کلسیناسیون آن نیز تکمیل گردد به این ترتیب که 15 دقیقه در دمای °C150، 30 دقیقه در دمای °C250، 30 دقیقه در دمای °C350، 30 دقیقه در دمای °C 450، چهار ساعت در دمای °C550 ، 30 دقیقه در دمای °C650 و 30 دقیقه نیز در دمای °C750، تحت حرارت‌دهی قرار می‌گیرد. در پایان کاتالیست سنتز شده به صورت یک پودر جامد زرد کم‌رنگ به دست خواهد آمد. به منظور شناسایی کاتالیست سنتز شده، آنالیز XRD و نیز SEM انجام می‌شود. در شکل‌های (3-25) و (3-26)، به ترتیب نتایج مربوط به آنالیزهای XRD و SEM برای نمونه Pcat(23) آورده شده است.
شکل (3-25)، دیفراکتوگرام XRD برای فوتوکاتالیست Pcat(23)

مطلب مشابه :  لزوم پیشگیری از سوء استفاده مأمورین دولت

شکل (3-26)، تصویر SEM برای فوتوکاتالیست Pcat(23)
شکل (3-27)، فوتوکاتالیست‌های سنتز شده در بخش(II) (3-3-3-ه) را نمایش می‌دهد.
شکل (3-27)، تصاویر مربوط به فوتوکاتالیست‌های بخش‌(II) (3-3-3-ه)
بخش (III) :
فوتوکاتالیست بخش(III)، شامل سنتز پایه‌ی سولفید روی (ZnS) و سپس دوپ یک درصد وزنی مشخص از فلز سریم در آن پایه می‌باشد.
III-A ) فوتوکاتالیست Pcat (24) :
فوتوکاتالیست Pcat(24) شامل 8٪ فلز سریم دوپه شده در پایه سولفید روی میباشد. روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(24) به شرح زیر می‌باشد :
محلول شماره (1) : 7/2 گرم از نمک استات روی در مقداری آب مقطر دیونیزه حل شده سپس 20 سی‌سی محلول پلی اتیلن گلیکول 5٪ و هم چنین 1/0 گرم اوره به محتویات فوق افزوده می‌شود. لازم به ذکر است که در سنتز فوتوکاتالیست Pcat(24) از مرحله اول تا پایان سنتز باید گاز نیتروژن جهت گاز زداییمحلول از گاز اکسیژن در سیستم بدمد.
محلول شماره (2) : مقدار 1993/0 گرم از نمک حاوی فلز سریم Ce(NO3)3.6H2O)) توزین و در مقداری آب مقطر دیونیزه حل می‌شود.
محلول شماره (2) به صورت قطره‌قطره به محلول شماره (1) که هم‌چنان در حال هم‌خوردن است، افزوده
می‌شود. (محلول 2+1)
محلول شماره (3) : مقدار70/2 گرم از نمک سدیم سولفیت(Na2SO3) در مقداری آب مقطر دیونیزه حل می‌شود. سپس محلول شماره (3) به صورت قطره‌قطره به محلول شماره (2+1) افزوده می‌شود و مخلوط حاصل به مدت زمان 24 ساعت بدون حرارت هم‌زده می‌شود. سپس به سیستم حرارت داده تا ضمن تبخیر حلال آن، نمونه غلیظ شود. ژل حاصل به مدت دو ساعت داخل آون خلاء در دمای °C80 و سپس دو ساعت نیز در دمای °C150 تحت خلاء حرارت داده می‌شود. پس از خشک شدن در آون، آن را به کوره انتقال داده تا تحت یک برنامه‌ریزی مشخص، مرحله کلسیناسیون آن نیز تکمیل گردد. به این ترتیب که 15 دقیقه در دمای °C150، 30 دقیقه در دمای °C250، یک ساعت در دمای °C350، دو ساعت در دمای °C450، 30 دقیقه در دمای °C550 و 30 دقیقه نیز در دمای °C650 تحت حرارت‌دهی قرار می‌گیرد. در پایان کاتالیست سنتز شده به صورت یک پودر جامد کرم رنگ به دست خواهد آمد. به منظور شناسایی کاتالیست سنتز شده، آنالیز XRD انجام می‌شود. در شکل (3-28)، نتیجه مربوط به آنالیز XRD برای نمونه Pcat(24) آورده شده است.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوعصورتهای مالی، عدم تقارن، اخبار خوب، گزارشگری مالی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید