رشته حقوق

برنامه‌ریزی

دانلود پایان نامه

Pcat(14)
Pcat(13)
Pcat(12)
sample
86.38
72.94
45.68
% Zeolite NaX
13.62
27.06
54.32
% TiO2 (P25)
د-A ) فوتوکاتالیست Pcat (12) :
طبق نتایج آنالیز XRF در جدول (3-5)، مشاهده می‌شود که فوتوکاتالیستPcat(12) شامل 32/54٪ TiO2(P25) دوپه شده در نانوزئولیت فوجاسیت NaX میباشد. روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(11) به شرح زیر می‌باشد :
مقادیر 34/5 گرم هیدروکسید سدیم، 42/2 گرم سدیم آلومینات و 50 سی‌سی آب مقطر دیونیزه (DI) به مدت یک ساعت توسط هم‌زن مغناطیسی با دور (rpm)900 هم‌زده می‌شود، سپس مقدار 43/3 گرم سیلیکافوم را به عنوان منبع سیلیس به مخلوط فوق افزوده بعد از چند دقیقه هم‌خوردن سل آلومینوسیلیکات تشکیل شده است. قبل از انتقال به داخل حمام آب گرم جهت وقوع فرآیند Dopping، مقدار مشخصی از TiO2(P25) باید به مخلوط فوق اضافه گردد. در سنتز فوتوکاتالیست Pcat(12) مقدار 87/2 گرم TiO2(P25) به آلومینوسیلیکات افزوده می‌شود. سپس نمونه به داخل حمام آب گرم طراحی شده که دارای قابلیت کنترل دما و تنظیم شدت
هم‌زدن بوده انتقال و هم‌زدن نمونه در دمای°C 60 به مدت 7روز ادامه می‌یابد. سپس محلول حاصل را با سرعت چرخش (rpm)10000 و مدت زمان 30 دقیقه سانتریفیوژ نموده و رسوب حاصل را با آب مقطر (DI) و به کمک پمپ خلاء و قیف بوخنر آنقدر شستشو داده تا pH محلول زیر صافی به زیر 8 برسد. رسوب حاصل جهت تکمیل مرحله‌ی کلسیناسیون به داخل کوره دیجیتال منتقل و تحت یک برنامه‌ریزی دمایی مشخص قرار داده می‌شود. به این ترتیب که یک ساعت در دمای °C250، دو ساعت در دمای °C450، یک ساعت در دمای °C550 و دو ساعت نیز در دمای°C 650 در کوره حرارت داده می‌شود، سپس آن را خارج و به داخل ظرف دسیکاتور منتقل نموده تا به دمای محیط برسد. در پایان کاتالیست سنتز شده به صورت یک پودر جامد سفید کچی به دست خواهد آمد. به منظور شناسایی کاتالیست سنتز شده، آنالیز XRD و همچنین آنالیز XRF انجام می‌شود.
در شکل‌های (3-16) و (3-17)، به ترتیب نتایج آنالیزهای XRD و XRF برای نمونه Pcat(12) آورده شده است.
شکل (3-16)، دیفراکتوگرام XRD برای فوتوکاتالیست Pcat(12)
شکل (3-17)، آنالیز XRF برای فوتوکاتالیست Pcat(12)
د-B ) فوتوکاتالیست Pcat (13) :
طبق نتایج آنالیز XRF در جدول (3-5)، مشاهده می‌شود که فوتوکاتالیستPcat(13) شامل 06/27٪ TiO2(P25) دوپه شده در نانوزئولیت فوجاسیت NaX میباشد. روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(13) به شرح زیر می‌باشد :
در سنتز این فوتوکاتالیست مشابه آنچه که در بخش (د-A)، توضیح داده شد دقیقاً عمل می‌شود با این تفاوت که قبل از قرار گرفتن نمونه در حمام آب گرم°C 60 به مدت 7 روز، مقدار 43/1 گرم TiO2(P25) به سل آلومینوسیلیکات تهیه شده افزوده و بعد به داخل حمام آب گرم انتقال می‌یابد، مابقی مراحل مشابه آنچه در بخش قبلی توضیح داده شده عیناً تکرار می‌شود. در پایان کاتالیست سنتز شده به صورت یک پودر جامد سفید به دست خواهد آمد.
د-C ) فوتوکاتالیست Pcat (14) :
طبق نتایج آنالیز XRF در جدول (3-5)، مشاهده می‌شود که فوتوکاتالیستPcat(14) شامل 62/13٪ TiO2(P25) دوپه شده در نانوزئولیت فوجاسیت NaX می‌باشد. روش ساخت فوتوکاتالیست Pcat(14) به شرح زیر می‌باشد :
در سنتز این فوتوکاتالیست مشابه آنچه که در بخش (د-A)، توضیح داده شد دقیقاً عمل می‌شود با این تفاوت که قبل از قرار گرفتن نمونه در حمام آب گرم °C60 به مدت 7 روز، مقدار 72/0 گرم TiO2(P25) به آلومینوسیلیکات تهیه شده افزوده و بعد به داخل حمام آب گرم انتقال می‌یابد، مابقی مراحل مشابه آنچه در بخش قبلی توضیح داده شده عیناً تکرار می‌شود. در پایان کاتالیست سنتز شده به صورت یک پودر جامد سفید به دست خواهد آمد. به منظور شناسایی کاتالیست سنتز شده، آنالیز XRD انجام می‌شود. در شکل (3-18)، نتیجه آنالیز XRD برای نمونه Pcat(14) آورده شده است.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد حقوق بشر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید