برنامه‌ریزی

% TiO2 (P25)
الف-A ) فوتوکاتالیست Pcat (1) :
طبق نتایج آنالیز XRF در جدول (3-4)، مشاهده می‌شود که فوتوکاتالیستPcat(1) شامل 46/55٪ TiO2(P25) بارگذاری شده در سطح نانوزئولیت فوجاسیت NaX می‌باشد که به روش تلقیح مرطوبساخته شده است. به این ترتیب که مقادیر 75/1 گرم از زئولیت سنتز شده NaX و 1 گرم TiO2(P25)، توزین و به داخل یک بشر منتقل می‌گردد. سپس محلول پلی اتیلن گلیکول 5٪ را به محتویات فوق افزوده و مخلوط حاصل به مدت 3 ساعت بدون حرارت هم می‌خورد. بعد از این مدت زمان به سیستم حرارت داده میشود تا ضمن هم‌خوردن، حلال مخلوط به وسیله حرارت تبخیر گردد. وقتی مخلوط کمی غلیظ شد به داخل کوره انتقال داده میشود و تحت یک برنامه‌ریزی دمایی قرار می‌گیرد به این ترتیب که یک ساعت در دمای °C250، دو ساعت دردمای °C450 و دو ساعت نیز در دمای °C650 در کوره حرارت داده می‌شود. در پایان کاتالیست سنتز شده به صورت یک پودر جامد سفید به دست خواهد آمد. به منظور شناسایی کاتالیست سنتز شده، آنالیز XRD و همچنین آنالیز XRF انجام می‌شود. در شکل‌های (3-6) و (3-7) به ترتیب نتایج آنالیزهای XRD و XRF برای نمونه Pcat(1) آورده شده است.
شکل (3-6)، دیفراکتوگرام XRD برای فوتوکاتالیست Pcat(1)
شکل (3-7)، آنالیز XRF برای فوتوکاتالیست Pcat(1)
الف-B ) فوتوکاتالیست Pcat (2) :
طبق نتایج آنالیز XRF در جدول (3-4)، مشاهده میشود که فوتوکاتالیستPcat(2) شامل 37/43٪ TiO2(P25) بارگذاری شده در سطح نانوزئولیت فوجاسیت NaX می‌باشد که به روش تلقیح مرطوب ساخته شده است. به این ترتیب که مقادیر 75/1 گرم از زئولیت سنتز شده NaX و 75/0 گرم TiO2(P25)، توزین و به داخل یک بشر منتقل می‌گردد. ادامه مراحل مشابه آنچه که در بخش (الف-A) توضیح داده شده دقیقاً عمل می‌شود. در پایان کاتالیست سنتز شده به صورت یک پودر جامد سفید به دست خواهد آمد. به منظور شناسایی کاتالیست سنتز شده، آنالیز XRD و همچنین آنالیز XRF انجام میشود. در شکل‌های (3-8) و (3-9)، به ترتیب نتایج آنالیزهای XRD و XRF برای نمونه Pcat(2) آورده شده است.
شکل (3-8)، دیفراکتوگرام XRD برای فوتوکاتالیست Pcat(2)
شکل (3-9)، آنالیز XRF برای فوتوکاتالیست Pcat(2)
الف-C ) فوتوکاتالیست Pcat (3) :
طبق نتایج آنالیز XRF در جدول (3-4)، مشاهده میشود که فوتوکاتالیستPcat(3) شامل 68/31٪ TiO2(P25) بارگذاری شده در سطح نانوزئولیت فوجاسیت NaX می‌باشد که به روش تلقیح مرطوب ساخته شده است. به این ترتیب که مقادیر 75/1 گرم از زئولیت سنتز شده NaX و 35/0 گرم TiO2(P25)، توزین و به داخل یک بشر منتقل می گردد. ادامه مراحل مشابه آنچه که در بخش (الف-A) توضیح داده شده دقیقاً عمل می‌شود. در پایان کاتالیست سنتز شده به صورت یک پودر جامد سفید به دست خواهد آمد. به منظور شناسایی کاتالیست سنتز شده، آنالیز XRD و همچنین آنالیز XRF انجام می‌شود. در شکل‌های (3-10) و (3-11)، به ترتیب نتایج آنالیزهای XRD و XRF برای نمونه Pcat(3) آورده شده است.
شکل (3-10)، دیفراکتوگرام XRD برای فوتوکاتالیست Pcat(3)
شکل (3-11)، آنالیز XRF برای فوتوکاتالیست Pcat(3)
الف-D ) فوتوکاتالیست Pcat (4) :
طبق نتایج آنالیز XRF در جدول (3-4)، مشاهده میشود که فوتوکاتالیست Pcat(4) شامل 62/22٪ TiO2(P25) بارگذاری شده در سطح نانوزئولیت فوجاسیت NaX می‌باشد که به روش تلقیح مرطوب ساخته شده است. به این ترتیب که مقادیر 2 گرم از زئولیت سنتز شده NaX و 25/0 گرم TiO2(P25)، توزین و به داخل یک بشر منتقل می‌گردد. ادامه مراحل مشابه آنچه که در بخش (الف-A) توضیح داده شده دقیقاً عمل می‌شود. در پایان کاتالیست سنتز شده به صورت یک پودر جامد سفید به دست خواهد آمد.
الف-E ) فوتوکاتالیست Pcat (5) :
طبق نتایج آنالیز XRF در جدول (3-4)، مشاهده میشود که فوتوکاتالیستPcat(5) شامل 15٪ TiO2(P25) بارگذاری شده در سطح نانوزئولیت فوجاسیت NaX می‌باشد که به روش تلقیح مرطوب ساخته شده است. به این ترتیب که مقادیر 75/1 گرم از زئولیت سنتز شده NaX و 17/0 گرم TiO2(P25)، توزین و به داخل یک بشر منتقل می‌گردد. ادامه مراحل مشابه آنچه که در بخش (الف-A) توضیح داده شده دقیقاً عمل می‌شود. در پایان کاتالیست سنتز شده به صورت یک پودر جامد سفید به دست خواهد آمد. به منظور شناسایی کاتالیست سنتز شده، آنالیز XRD انجام می‌شود. در شکل (3-12)، آنالیز XRD برای نمونه Pcat(5) آورده شده است.
شکل (3-12)، دیفراکتوگرام XRD برای فوتوکاتالیست Pcat(5)
شکل (3-13)، فوتوکاتالیست‌های سنتز شده در بخش 3-3-3-الف را نمایش می‌دهد.
شکل (3-13)، تصاویر مربوط به فوتوکاتالیست‌های بخش (3-3-3-الف)
3-3-3-ب) روش سنتز فوتوکاتالیست‌های Loading دو جزئی فلز و TiO2(P25) :
فوتوکاتالیست‌های ساخته شده در این بخش به صورت Loading دوجزئی فلز نقره و TiO2(P25) می‌باشد، به طوری که درصدهای وزنی مختلف از فلز نقره به روش تلقیح مرطوب در روی TiO2(P25) بارگذاری شده است.
ب-A ) فوتوکاتالیست Pcat (6) :
فوتوکاتالیست Pcat(6) شامل 4٪ فلز نقره بارگذاری شده در روی TiO2(P25) می‌باشد که به روش تلقیح مرطوب ساخته شده است. به این ترتیب که مقدار 1259/0 گرم از نمک نقره نیترات توزین و به همراه مقداری حلال اتانول خالص 99٪ به داخل یک بشر منتقل می‌شود. بعد از کسب اطمینان از حل شدن کامل نقره نیترات، مقدار 2 گرم TiO2(P25) وزن و به محتویات فوق اضافه می‌گردد سپس مخلوط حاصل به مدت زمان 3 ساعت بدون حرارت هم‌زده می‌شود. بعد از این مدت زمان به سیستم حرارت داده شده تا ضمن هم‌خوردن، حلال مخلوط به وسیله حرارت تبخیر گردد. وقتی مخلوط کمی غلیظ شد داخل آون خلاء به مدت زمان 2 ساعت در دمای °C80 تحت خلاء حرارت داده می‌شود. در این مرحله حلال باقی مانده از خلل و فرج فوتوکاتالیست خارج می‌شود سپس نمونه به داخل کوره منتقل شده تا تحت یک برنامه‌ریزی دمایی مشخص مرحله‌ی کلسیناسیون تکمیل گردد. به این ترتیب که یک ساعت در دمای °C250، یک ساعت در دمای °C350، دو ساعت در دمای °C 450، یک ساعت در دمای °C550 و یک ساعت نیز در دمای °C650 در کوره حرارت داده می‌شود. در پایان کاتالیست سنتز شده به صورت یک پودر جامد خاکستری روشن به دست خواهد آمد.
ب-B ) فوتوکاتالیست Pcat (7) :

                                                    .