برقراری ارتباط

برقراری ارتباط

تست افسردگی (Beck) که درجات افسردگی را می سنجد حداکثر نمره تست که نمایده عمیق ترین حالت افسردگی است 62 می باشد. یعنی افرادی که 62 نمرده در تست آورده اند میزان افسردگی در او بر مبنای سنجش تست 100% می باشد.
روش ارایه و نمره گذاری پرسشنامه:
نمره هر سوال در کنار آن درج شده است. بعد از شمارش نمرات نمره ای که بدست می آید را طبق جدول بررسی می کنیم اگر حداکثر نمره تست یعنی 62 را به چهار قسمت تقسیم کنیم کسی که 15 نمره بیاورد حدود 25% افسردگی دارد و به همین ترتیب کسی که 21 نمره بیاورد 50% و کسی که 45 نمره بیاورد 75% و کسی که 62 نمره بیاورد 100% افسرده است.
روایی پرسشنامه:
پرسشنامه 57 سوالی (آیزنک) در سال 1349 توسط محمدتقی براهنی به فارسی برگردانده شده و بارها در ایران مورد استفاده قرار گرفته است و هنجار یابی شده است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
1. آمار توصیفی 2. آمار استنباطی
آمار توصیفی به آن دسته از روش های آماری گفته می شود که به پژوهشگر در طبقه بندی، خلاصه کردن و تفسیر و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات جمع آوری شده کمک می کند. روش هایی که در آمار توصیفی استفاده می شود شامل (جداول) فراوانی و رسم نمودار می باشد.
آمار استنباطی : به آن دسته از روش های آماری گفته می شود که ما را قادر می سازد با استفاده از داده داشته شده به اطلاعات ناشناخته برسیم گویند. به کمک این روش می توانیم جامعه هایی را که داده های دانسته شده از آن گرفته شده است استنباط کنیم. ابتدا به برآورد می پردازیم و سپس به آزمون فرضیه. در این پژوهش از آزمون کای دو و تی استفاده شده است.
فصل چهارم
آمار توصیفی – آمار استنباطی
فصل چهارم (آمار توصیفی و استنباطی)
فهرست مندرجات فصل چهارم
مقدمه
سوالات عمومی
معدل
تحصیلات
متغیر عزت نفس
فرضیه ها
نمودارها
مقدمه:
در این فصل داده های حاصل از این تحقیق با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی و با استفاده از آزمون کای – 2 و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با استفاده از اطلاعات بدست آمده سعی شده است تا جواب فرضیه های مطرح شده در فصل اول مورد بررسی قرار گیرد در این فصل داده های تجربی تبدیل به داده های آماری شده و در ارتباط با هر فرضیه توصیف و مورد تجریه و تحلیل قرار می گیرد یعنی دسته بندی، مرتب کردن و دستکاری و خلاصه کردن داده ها به منظور دستیابی به جواب پرسش های پژوهشی.
بنابراین منظور اصلی از تحلیل یعنی تنظیم کردن، خلاصه کردن داده ها به صورت اطلاعاتی روشن و خوانا و تغییر پذیر به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف و بررسی و آزمون کرد. بنابراین مقصود از روش های آماری یعنی خلاصه کردن و دستکاری داده های عددی و مقایسه نتایج حاصل از آن. که دراین فصل آمار توصیفی و آمار استنباطی بیان می شود، (جدول ها، نمودارها، فراوانی، شاخص مرکزی).
آمار استنباطی / آزمون t و آزمون کای – 2
سوالات عمومی:

Share