برقراری ارتباط

همچنین به نظر او هر رویداد، پایهای برای رویدادهای بعدی است و جابجایی و حرکت موجب دگرگونی رویدادها به فراخور ویژگیهای زمانی میشود ( پاکزاد، 1386: 112 – 124 ).
همچنین وان آیک در گفتههای خود اشاره به ابزارهای هویتی میکند. از نظر او ابزارهایی هستند که برقراری ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بین عناصر به منظور قابلیت ادراک آنها در یک گستره شهری را فراهم مینمایند. وی مخالف ایده سیر دگرگونی خطی نوگرایان بوده و در پی دستیابی به ساختاری انسان شناسی به جای ساختاری سایبرنتیکی بود. او برای اجزای شهر، کارکردی پایا و فرمی مشخص و کامل نبوده و آن را تفسیر ناشدنی میدانست ( پاکزاد، 1386: 75 – 96 ).
به اعتقاد این گروه عوامل اصلی سازمانی شهر که ابزارهای هویت دهنده نامیده میشوند، میتوانند ساخت و سازهای مصنوع بشر، جدید یا تاریخی و یا عناصر طبیعی نظیر ( رودخانهها، کانالها، دره تپه یا ساحل دریا ) باشند که طبیعت در اختیار گذاشته و از آنها کم و بیش بهره برده میشوند.( حمیدی، 1376 : 13 ). از نظر این گروه عوامل ساخت اصلی یک مجتمع زیستی را قابل درک نموده و سایر اجزای شهری هویت خویش را از این ساخت میگیرند. ( بذرگر، 1382 : 59 )
2- نقد درختی ساختار شهر : کریستوفر الکساندر
او از جمله مهمترین نظریه پردازانی است که به تبیین دیدگاههای خودر در خصوص ساخت اصلی شهر پرداخت. الکساندر در کتاب ” تئوری جدید طراحی شهری ” نظریاتی در خصوص شهر و کلیت آن بیان مینماید که این مفاهیم نزدیک به مفاهیم استخوانبندی و ساختارگرایی میگردد. همچنین در سال 1956 با انتشار مقاله ” شهر یک درخت نیست” به این مسأله اشاره کرده است که ساختار شهر پیچیدهتر از آن است که شبیه یک نمودار درختی باشد و ساختار شبک مشبه را به جای ساختار درختی معرفی میکند. ( منظور سلسله مراتب شبکه دسترسی )
الکساندر معتقد بود وقتی به شهرهای گذشته به خصوص زیباترین شهرها مینگریم، این احساس به ما دست میدهد که این شهرها زنده هستند که عموماً ناشی از کیفیت ساختاری و اصل نظم ارگانیک بوده است و همگی همچنین یک کل و تحت قوانین کلیت خود رشد کردهاند.
در آنها همهی اجزاء از مغازه و خانه تا بالکن بناها و … همه در ایجاد کل سهیم هستند. این عاملی است که شهرهای امروزی فاقد آن هستند. به باور او رشد و توسعه تدریجی و بطئی شهرهای امروزی دارای ارزش بیشتری است.
چون رشد تدریجی پیرو تغییر الگوی رفتاری مردم است. از نظر او تحقق کلیت مورد بحث در صورتی امکانپذیر است که با آن همچون یک فرایند برخورد تصور شود که لازمه آن فرایند ساختاریابی شهر است ( حمیدی،1376 : 27).
سپس اندیشه کل رشد یابنده را مطرح مینماید و معتقد است رشد هر پدیده از ساختار ویژه آن در گذشته بر میخیزد و کلیت مورد نظر بر قوانین درونی و پیوستگی آن و آنچه در آینده وجود خواهد داشت، حاکم است.
الکساندر معتقد است که حرکت به سوی ایجاد یک کلیت، کنترل گامهای رشد و گسترش، شکلگیری جزئیات و از اینرو شکلگیری کل در مراحل بعدی، امکان پذیر میگردد. وی برخی ویژگیهای کل رشد یابنده را به این شرح بیان میدارد:
1- کل به تدریج بوجود آمده و رشد مییابد: ذره ذره پا به عرصه وجود مینهد؛
2- سیر تحول قابل پیشبینی نبوده و چگونگی ادامه یا توقف آن مشخص نیست؛
3- کل منسجم است و هریک از بخشهای آن نیز کل هستند؛
4- کل مهشون از احساس است. بدین معنا که هنگامی که کلیت با وجود ما تماس یافته و ادراک میشود؛ عمیق ترین احساس درون درون ما را برمیانگیزد ( الکساندر، 1384: 78-85 ).
الکساندر کلیت مورد نظر را واجد شرایط زیر میداند :
1- کلیت وضعیت عینی ترکیببندیهای فضایی و قابل اندارهگیری است.
2- ساختاری که ایجادکننده کلیت است همواره در شرایط مشخص، وضعیت خاص خود را میگیرد (هرگز دوباره شکل واحد به خود نمیگیرد).
3- شرایط کلیت را همواره یک فرایند مشخصی بوجود میآورد که به تدریج شکل مییابد و به تدریج شکلدهنده ساختار میدان و مراکز در فضا میشود.
طبق نظر او ساخت و ساز در شهر در حال رشد، باید به گونهای طراحی شود که کلیت را در تمامی سطوح حفظ نماید.
وی هفت قاعده میانجی را برای تحقق آن مطرح میسازد ( پاکزاد، 1388).
1- رشد تدریجی 2- رشد کلهای بزرگتر 3- ژرف نگری 4- فضای شهری مثبت
5 – آرایش فضایی بناهای بزرگ 6- ساخت و ساز 7- شکلگیری مراکز
در تکمیل نظریات الکساندر میتوان به گفتهی دکتر بذرگر در کتاب “شهرسازی و ساخت اصلی شهر” اشاره نمود. دکتر بذرگر به نظریات الکساندر و بی وی دوشی چنین بیان میکند: « این دو محقق ساخت اصلی شهر (Main Structure) را در مقابل پرکنندهها (Filler) قرار میدهند و معتقدند در هر شهری میتوان به دنبال چندین عامل یا عنصر بود تا از طریق آنها ساخت اصلی را شناخت ».
این عوامل عبارتند از :
1- شبکه اصلی دسترسی 2- مراکز عمده فعالیتی 3- عناصر اصلی شهر
جمع بندی :

                                                    .