بررسی یک مدل چرخش شغلی مناسب به منظور ارتقای عملکرد نیروی کار در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران را می توان مهم ترین هدف این پژوهش برشمرد.- قسمت ۵- قسمت 2

در این پرسشنامه به منظور بررسی فرضیات مساله سوالاتی مرتبط با هر یک از شاخص های مورد نظر طراحی شده است. هر فرضیه به وسیله ۵ پرسش مورد سنجش قرار می گیرد. ۵ پرسش اول بر روی هدف اصلی تحقیق تمرکز دارد و به رابطه بین چرخش شغلی و عملکرد کارکنان می پردازد. ۵ پرسش دوم بر فرضیه دوم تمرکز دارد که رابطه بین چرخش شغلی و آموزش نیروی کار را نشان می دهد. همچنین ۵ پرسش آخر مرتبط با فرضیه سوم تحقیق می باشد و در مورد ارتباط بین چرخش شغلی و افزایش خلاقیت و نوآوری نیروی کار می باشد.
پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تلاش بر این است تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود.
۳-۷ روایی ابزار تحقیق
مفهوم اعتبار یا روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه‌حدی خصیصه مورد‌نظر را می‌سنجد(سرمد و دیگران، ۱۳۸۴، ۱۷۰).
روایی یا اعتبار یک پرسشنامه به شکلهای گوناگون می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. این عمل به نوع آزمون و کاربرد آن بستگی دارد. آزمونی معتبر است که بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه‌ بگیرد نه خصیصه دیگر را(هومن، ۱۳۸۴، ۲۲۹).
جهت سنجش روایی ابزار از روش‌های مختلفی از قبیل:

 

 

    1. روایی محتوا

 

    1. روایی توافق متخصصان

 

    1. روایی سازه

 

  1. تحلیل عاملی(اکتشافی و تاییدی) استفاده می‌گردد(سرمد و دیگران، ۱۳۸۴، ۱۷۳).

 

در تحقیق حاضر جهت سنجش روایی ابزار از روش روایی محتوا استفاده شد. برای ارزیابی روایی ابزار تحقیق حاضر، اولا متغیر‌های موجود در هر فرضیه و شاخص‌ها و پرسش‌های مربوطه استخراج شده و سوالات براساس ادبیات تحقیق و مدل تحلیلی پژوهشی طراحی شده است، ثانیا جهت اطمینان از روایی، پرسشنامه در اختیار اساتید، صاحبنظران و متخصصین امر از قبیل اساتید رشته مدیریت و همچنین مدیران قرار گرفت که نظر آنان نیز موید روایی پرسشنامه بود.
۳-۸ پایایی ابزار تحقیق
قابلیت اعتماد پرسشنامه یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه‌گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به‌دست می‌دهد. ایبل و فریسبی قابلیت اعتماد را اینگونه تعریف می‌کنند: « همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به‌صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به‌دست آمده است». معمولا دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر(عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است (سرمد و دیگران، ۱۳۸۴، ۱۶۶).
یکی از خصوصیات هر آزمون خوبی دارا بودن همسانی درونی و پایانی آن می‌باشد. برای محاسبه و تعیین ضریب قابلیت اعتماد یک ابزار اندازه‌گیری شیوه های مختلفی بکار گرفته می‌شود که عبارتند از:
الف)اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی[۲۵]
ب)روش موازی یاروش آزمونهای همتا[۲۶]
ج)روش تنصیف یا دو نیمه کردن آزمون[۲۷]
د)روش کودر_ریچاردسون[۲۸]
ه)روش آلفای کرونباخ[۲۹](سرمدو دیگران، ۱۳۸۴، ۱۶۸-۱۶۷)
در این تحقیق به منظور بررسی پایایی پرسش نامه ها از روش آلفای کرونباخ استفاده می شود.ابتدا پرسش نامه های طراحی شده را درمیان کارکنان اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران توزیع خواهیم کرد. با جمع آوری پرسش نامه ها اقدام به آزمودن پایایی آن خواهیم کرد. به این صورت که اگر میزان آلفای کرونباخ بیشتر از ۷/۰ بود پایایی پرسشنامه مورد تایید است به این مفهوم که پرسش نامه برای مطالعات مشابه و ادوار دیگر نیز قابل استفاده و استناد است.در غیر این صورت با کمک قابلیت های نرم افزار SPSS با حذف بعضی از سوالات و برخی تکنیک های موجود در نرم افزار میزان آلفای کرونباخ را افزایش خواهیم داد.
جهت اطمینان از پایایی آزمون بکار رفته در این پژوهش، آلفای کرونباخ هر یک از فرضیات پرسشنامه و همچنین کل سوالات محاسبه گردیده و نتایج در جدول زیر ارائه گردیده است. از آنجاییکه مقادیر آلفای کرونباخ بدست آمده برای همه موارد بیش از ۰٫۷ می باشد پایایی پرسش نامه مورد قبول است.
جدول۳-۳: مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای هر یک از آزمون های فرض پرسشنامه تحقیق

 

 

 

 

 

ردیف
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.