دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید- …

هارت (۲۰۰۰)، پولتون و بارکلی (۱۹۹۸)

انعطاف‌پذیری سازمان در جهت پاسخگویی به تغییرات

پولتون و بارکلی (۱۹۹۸)

تعریف دقیق استانداردهای عملکردی مورد انتظار

کوپر (۱۹۹۹)

پالایش و اصلاح محصول بعد از روانه‌سازی

لین و همکاران (۱۹۹۶ب)

داشتن بینشی واضح و شفاف از پروژه NPD در تیم توسعه محصول

لین و همکاران (۱۹۹۶ ب) ، لاوسن و ونتریس (۱۹۹۲) ، آرجریس و سوشون (۱۹۸۷)

وجود ارتباطات داخلی گسترده در سازمان

مونتویا ، ویز و کالانتون (۱۹۹۴) ، روت ول (۱۹۹۲)

وجود سیستم کنترلی و نظارتی مناسب

روث ول (۱۹۹۲)

وجود ساختار سازمانی مناسب

کوپر (۱۹۹۹)

(منبع: سعیدا اردکانی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۱۱۰).
در این تحقیق با توجه به فرضیه‌های تحقیق تلاش می‌شود نقش مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر موفقیت و عملکرد توسعه محصول جدید بررسی گردد بنابراین در ادامه به تعاریف این دو مفهوم و مبانی نظری مرتبط با آن‌ها پرداخته می‌شود.
۲-۲-۳٫ مدیریت دانش
۲-۲-۱٫۳٫ تعریف
اهمیت دانش را در محیط جهانی و پیچیده امروزی نمی‌توان نادیده گرفت. آن سازمان‌هایی که می‌دانند چگونه اطلاعات را به طور موثر کسب، توزیع و مدیریت کنند، رهبران صنعت خود خواهند بود. امروز به سوی دوره‌ای حرکت می‌شود که مزیت رقابتی نه فقط از طریق دستیابی به اطلاعات، بلکه مهم‌تر از آن از طریق ایجاد دانش جدید حاصل می‌شود (دانپورت ، ۱۹۹۷، ص ۱۵).
در محیط رقابتی امروز، نیاز سازمان‌ها به دارایی‌های دانشی نسبت به گذشته، شدت چشم‌گیری یافته است. غیرقابل‌تقلید بودن، کمیاب بودن، ارزشمند بودن و غیرقابل‌جایگزین بودن از ویژگی‌های این دارایی‌های دانشی؛ همراه با ظهور رویکردها و مفاهیمی چون مدیریت دانش، سرمایه فکری و دارایی نامشهود، همگی گویای اهمیت فزاینده منابع دانشی در سازمان‌ها هستند (انواری و رستمی، ۱۳۸۸، صص ۱۸-۳).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.