پژوهش – بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید- …

بهره‌گیری از فرآیند رسمی و مدون برای توسعه محصول

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

زیگر و مایدیک (۱۹۹۰) ، پیچ (۱۹۹۳) ، براون و ایسن هاردت (۱۹۹۵) پیتگلو و همکاران (۱۹۹۵)

وجود جو خلاق و کارآفرین در شرکت

وس و همکاران (۱۹۹۸) ، کوپر و کلینس اشمیدت (۱۹۹۵ الف)

بکارگیری تجربیات بدست آمده از پروژه‌های پیشین توسعه محصول

لین و همکاران (۱۹۶۶ ب) ، آنوشیما (۱۹۹۶)

بهره‌گیری از تیم چند کارکردی (بین رشته‌ای)

شارما (۲۰۰۶) ، بوون کیم و جونگجو کیم (۲۰۰۸)

یکپارچگی فعالیت‌های بخش‌های بازاریابی و تحقیق‌وتوسعه

بیمانس (۱۹۹۲) ، مایدیک و زیگر (۱۹۸۴)

مشارکت تامین‌کنندگان در فرآیندهای NPD

لیکر و همکاران (۱۹۹۵)

یکتایی و منحصربه‌فرد بودن محصول

داویدسون (۱۹۷۰) ، کوپر (۱۹۸۰) ، سیرپیسکی (۲۰۰۲)

جذابیت محصول برای بازار

لینک (۱۹۸۷)

فهم بازار و پویایی‌های آن

لین و همکاران (۱۹۹۶)

پذیرش ریسک از سوی مدیریت سازمان