پژوهش – بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید- …

Stollberg et al. (٢٠٠۴)

شناسایی، کسب، آماده‌سازی، تخصیص، توزیع، کاربرد، نگهداری و ابقا

Deng and Yu (٢٠٠۶)

شناسایی، تسخیر، انتخاب، انبار، خدمات

Gold et al. (٢٠٠١)

کسب، تبدیل، حمایت، کاربرد

Bose (٢٠٠۴)

خلق، تسخیر، پالایش، انبار، توزیع، مدیریت

Cui et al. (٢٠٠۵)

کسب، تبدیل، کاربرد

Chen and Chen (٢٠٠۵)

خلق، تبدیل، چرخش و توزیع، تکمیل

Lee and Lee (٢٠٠٧)

ایجاد کردن، دستیابی و دسترسی، تسهیل‌سازی، ارائه، جاسازی، کاربرد، انتقال و اندازه‌‌گیری

Liao et al. (٢٠١٠)

خلق، تسهیم و بهره‌برداری

(منبع: شفیعی نیک‌آبادی، ۱۳۹۱، ص ۴)
با ملاحظه دقیق‌تر به جدول بالا می‌توان پنج فرآیند برای مدیریت دانش تعیین کرد که در ادامه به تفکیک توضیح داده می شود
الف) کسب، خلق و تولید دانش
خلق و تولید دانش، اشاره به میزان توسعه و یا ایجاد منابع دانش توسط سازمان‌ها در طول مرزبندی‌های عملیاتی و وظیفه‌ای سازمان‌ها دارد و نیازمند نیرویی برای تولید کاربردهایی جدید از دانش موجود و بهره‌برداری از مهارت‌های جدید بالقوه‌ی کشف نشده است (لیو[۴۶] و همکاران، ۲۰۱۰، ص ۴۹).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.