پژوهش دانشگاهی – بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول …

کسب، توزیع، تعبیر و تفسیر، معناسازی، ایجاد حافظه سازمانی، بازیابی

Despres and Chauvel(١٩٩٩)

نقشه‌برداری، کسب و تسخیر و خلق، بسته‌بندی، ذخیره، کاربرد و اشتراک، نوآوری و تکامل و بهره‌برداری مجدد

Bartezzaghi et al. (١٩٩٧)

چکیده‌سازی و تولید، تجسم، توزیع، کاربرد

Alle (١٩٩٧)

گردآوری، شناسایی ، ساخت، اشتراک، کاربرد، سازماندهی، وفق‌دهی

Demarest (١٩٩٧)

ساخت، تجسم، توزیع، استفاده، مدیریت و اندازه‌گیری

Ahmed et al. (١٩٩٩)

خلق، اشتراک، اندازه‌گیری، یادگیری و بهبود

Alavi and Leidner (٢٠٠١)

خلق، ذخیره، انتقال، کاربرد

Lai and Chu (٢٠٠٠)

راه‌اندازی، تولید، مدل‌سازی، انبار، توزیع و انتقال، استفاده، نگاه به گذشته

Martensson (٢٠٠٠)

جمع‌آوری اطلاعات، ذخیره‌سازی اطلاعات، دسترس‌پذیری اطلاعات، استفاده از اطلاعات

Bouthillier and Shearer (٢٠٠٢)

کشف، کسب، خلق، انبار و سازماندهی، اشتراک، کاربرد