بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید- …

تحلیل رقبا

سیستم‌های هوشمند بازار

۴

حافظه سازمانی

تسهیم دانش

پایگاه داده‌های مربوط به بهترین تجربیات

اسناد برخط

قلمروهای مباحثه، مناظره و اینترنت

۵

دانش در فرآیند

هدایت دانش به فرآیند کسب‌وکار و تصمیم‌گیری

۶

دانش در تولیدات و خدمات

ارائه خدمات مبتنی بر دانش

احاطه محصولات از دانش

۷

دانش در افراد

نشست‌های تسهیم دانش