بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها- قسمت ۲

بند ششم:نظام اقتصادی بسته…………………………………………………………………………………………………….۷۳
عکس مرتبط با اقتصاد
بند هفتم:نظام اقتصادی مبادله ای………………………………………………………………………………………………۷۴
گفتار چهارم:نظام اقتصادی اسلامی……………………………………………………………………………………. ۷۶
بند اول :مبانی نظام اقتصادی اسلامی…………………………………………………………………………………………۷۸
بند دوم: نظریات اقتصادی اسلامی…………………………………………………………………………………………….۷۹
بند سوم:اصول اساسی نظام اقتصادی اسلامی………………………………………………………………………………۸۰
بند چهارم:ویژگیهای عمومی نظام اقنصادی اسلامی……………………………………………………………………..۸۳
بند پنجم:اجزاء نظام اقتصادی اسلامی…………………………………………………………………………………………۸۶
فصل سوم:قلمرو حاکمیت نظام های اقتصادی……………………………………………………….. ۹۷
مبحث اول: نظام اقتصادی فرانسه……………………………………………………………………………۹۸
مبحث دوم:نظام اقتصاد ی ژاپن……………………………………………………………………………..۹۹
مبحث سوم :نظام اقتصادی آمریکا…………………………………………………………………………۱۰۰
مبحث چهارم: نظام اقتصادی شوروی سابق…………………………………………………………………….۱۰۰
مبحث پنجم:نظام اقتصادی چین……………………………………………………………………………………………..۱۰۱
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
چکیده
تحقیقی که از نظر مطالعه کنددگان محترم می گذرد تحت عنوان: بررسی نظام های اقتصادی بین المللی
میباشد.در تحقیق حاضر که به بررسی نظام های اقتصادی بین المللی می پردازد که این تحقیق به روش مطالعه کتابخانه ای و با بهره گرفتن از کتب،مقالات،فصل نامه های آموزشی،گزارش سازمان های بین المللی و سازمان های بین المللی مردم نهادتدوین گردیده است.
ابتدا در فصل اول کلیات و مفاهیم شامل بررسی موضوع علم اقتصاد و نظام اقتصادی و ویژگی های عمومی نظام اقتصادی اجزا ء و عناصر،بنیان ها و تفاوت ها و روش های بررسی انواع نظام ها مورد برسی قرار گرفته و در فصل دوم انواع نظام ها از قبیل نظام های اقتصادی اولیه که شامل نظام های اقتصادی شبانی(خانگی)و ملکی(کشاورزی)و شهری و در نظام های اقتصادی در جوامع فعلی از قبیل نظام اقتصادی سرمایه داری ،کمونیستی ،مختلط و اسلامی می باشد مورد شناسایی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
در این تحقیق فرض بر این است در نظام اقتصادی سرمایه داری علاوه بر پویایی که در آن وجود دارد به علت مصرف گرایی و لذت پرستی و عقاید مادی گرایی دچار انحطاط و پبچیدگی هایی قرار گرفته که باعث ناکار آمدی این نظام اقتصادی شده است.در تحقیقات به عمل آمده در نظام اقتصادی سوسیالیستی به علت دیکتاتوری دولتی و نبود آزادی اجتماعی واقتصادی دچار نارضایتی هایی در جامعه شده است وتعادل ارتباط بین دولت و بخش خصوصی بر قرار نشده است و همچنین با مرور زمان از کارامدی این نظام کاسته شده و گرایش و سوق به جهت نظام اقتصادی مختلط گردیده است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
انگیزه اصلی در تدوین این پایان نامه شناخت کامل نظام اقتصادی اسلامی است.این نظام اقتصادی تحت تاثیر جهان بینی توحیدی و نگرش به فرد و جامعه است وبیشترین موفقیت را در ایجاد توازن میان منافع فرد و اجتماع و برقرا کردن همسویی میان این دو میداند.بر همین اساس،آزادی فردی را در یک محدوده به رسمیت شناخته و وظایف گسترده ای در زمینه ی ایجاد تعادل اقتصادی،توازن،تامین اجتماعی به عهده ی دولت گذاشته است.ودر آخر در فصل سوم چند کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردیده است که هر کدام توسعه یافتگی خود را مدیون کدام سیاست یا نظام اقتصادی می دانند.
کلید واژه: نظام اقتصادی.سرمایه داری.تکوینی.تولید.احتیاجات
مقدمه
اساسا هر نظام اقتصادی در هر مکتبی بر بینش‌ها و مفاهیمی استوار است که از طرز تلقی و برداشت آن مکتب نسبت به جهان آفرینش و انسان سرچشمه می‏گیرد. بر این اساس، نظام اقتصادی که جزئی از کل نظام اجتماعی یک مکتب است نسبت به نظام‌های دیگر تفاوت اصولی و زیربنایی خواهد داشت. امام خمینی رحمه الله در تعریف نظام اقتصادی می‏فرمایند: باید نظام اقتصادی اسلام را از مجموعه قوانین و مقررات اسلامی در کلیه زمینه‏ها و شؤون فردی و اجتماعی ملاحظه کرد. این مسلّم است که از نظر اسلامی حل تمامی مشکلات و پیچیدگی‌ها در زندگی انسان‌ها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاص نمی‏شود و نخواهد شد بلکه مشکلات را در کل یک نظام اسلامی باید حل کرده و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردهاست. شهید صدر نیز معتقد است :مقصود از اقتصاد اسلامی، مکتب یا مذهب اقتصادی اسلامی است. مذهب اقتصادی عبارت است از اسلوب و روشی که جامعه ترجیح می‏دهد در عرصه اقتصادی و گشایش معضلات علمی خویش از آن پیروی نماید. هر جامعه‏ای به جهت آنکه با تولید و توزیع امکانات اقتصادی مواجه است، ناگزیر از انتخاب اسلوبی برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی وی است. چنین اسلوب و روشی، تعیین‌کننده مذهب اقتصادی است. ایشان همه مشکلات اقتصادی را ناشی از فقدان عدالت اجتماعی دانسته و می‏نویسد: مذهب اقتصادی در حقیقت ایجاد اسلوبی جهت تنظیم فعالیت‌های اقتصادی و بر طرف نمودن تنگناهای معیشتی مردم، منطبق با ایده عدالت است. بنابراین، مذهب اقتصادی عبارت است از: هر نظریه اساسی در زندگی اقتصادی که در ارتباط با ایده عدالت اجتماعی می‏باشد. البته مفهوم عدالت، یک برداشت اخلاقی است و با ملاک مادّی و علمی مورد ارزیابی قرار نمی‏گیرد. بررسی مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی، الغای نرخ بهره در روابط اقتصادی که با ایده عدالت ارتباط دارند، در قلمرو مباحث مذهب اقتصادی قرار می‏گیرند.
بیان مسئله
در این تحقیق علاوه بر شناسایی دقیق و علمی و هدفمند انواع نظام های اقتصادی و بررسی و مقایسه چند کشور توسعه یافته با یکدیگر و ارجعیت نظام اقتصادی اسلامی بر سایر نظام ها به دلیل جهان بینی توحیدی و نگرش به فرد و جامعه و کسب بیشترین موفقیت در ایجاد توازن میان منافع فرد و اجتماع و برقرار کردن همسویی میان این دو می باشد.و معرفی مدل تک وجهی و ناکارامد نظام اقتصادی سرمایه داری که با مصرف گرایی و لذت پرستی دنیایی رو به افول و نابودی است.
پیشینه تحقیق
با عنایت به اینکه در مورد نظام های اقتصادی تاکنون مقاله،کتب،پایان نامه های زیادی مشاهده شده است و هر مؤلفی از جنبه های گوناگونی می تواند این موضوع را مورد بحث قرار دهد.
بنده از منظر شناخت کامل نظام اقتصادی اسلام تحقیق خودرا انجام داده ام در ادامه چند نمونه از تحقیقات انجام شده را معرفی می نمایم:
شهید صدر(۱۳۵۰)تحت عنوان اقتصاد ما،شهید مطهری(۱۳۷۱)تحت عنوان نظری به نظام اقتصادی اسلام،نمازی حسین(۱۳۸۲)تحت عنوان نظام های اقتصادی،شهید بهشتی(۱۳۵۶)تحت عنوان اقتصاد اسلامی،میرمعزی حسین(۱۳۸۴)تحت عنوان فلسفه اقتصاد
سوالات تحقیق
الف)سوال اصلی
۱)تاثیر نظام های اقتصادی بر مکانیسم بین الملل چه بوده است؟
ب)سوال فرعی
۱)آیا نظام اقتصادی اسلامی یک اقتصاد جهانی و فرا مذهبی بوده است؟
۲)آیا معرفی نظام های اقتصادی در رفع مشکلات اقتصادی کارامد بوده است؟
فرضیه
۱)نظام های اقتصادی در برخی کشور ها موجب توسعه یافتگی و در برخی کشور ها موجب فقر و درماندگی شده است.
۲)لازمه ی جهانی سازی ونظم نوین جهانی و بحث اقتصاد سالم پیروی از نظام اقتصادی اسلامی است.
۳)شناخت کامل و هدفمند نظام های اقتصادی موجب بهره وری بهینه از این نظام در عرصه ی اقتصاد شده است
اهداف تحقیق
هدف تحقیق علمی است هم در محافل علمی برای دانشجویان حقوق بین الملل،روابط بین الملل،اقتصاد و هم می تواند در سازمان اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.وغرض از انجام این تحقیق معرفی انواع نظام های اقتصادی و ارجعیت نظام اقتصادی اسلامی است و معرفی چند کشور توسعه یافته که مورد بررسی قرار گرفته که هر کشور کدام نظام اقتصادی را به کار بسته تا به توسعه یافتگی رسیده است.
معرفی نواقص وخلاء های نظام های اقتصادی سرمایه داری وسوسیالیستی که یک وجهی و تک بعدی هستند.
روش تحقیق
تحقیق مذبور به صورت کتابخانه ای و با بهره گرفتن از کتب،مقالات موجود در مجلات علمی داخلی و خارجی و هم چنین سایت های اینترنتی انجام شده که ابتدا مطالب فیش برداری شده و سپس اطلاعات جمع آوری شده را در بخش مربوطه قرار داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
ساختار تحقیق
پایان نامه حاضر در سه فصل تدوین شده است.فصل اول مربوط به کلیات،مفاهیم،تعاریف،تاریخچه می باشد.در فصل دوم انواع نظام های اقتصادی شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در فصل سوم چندی از کشور های توسعه یافته معرفی شده و آثار و تبعات نظام های اقتصادی در هر یک از این کشور ها مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل اول:
مفاهیم وکلیات
قبل ازورودبه به اصل موضوع ضرورت دارد که مفهوم شناسی صورت گیردوواژه های کلیدی بحث مورد بازشناسی قرارگیرد تا ابهامات مفهومی موضوع برطرف گردد.
نظام: نظام، مجموعه منظم عناصری است که میان آنها روابطی منطقی وجودداشته باشد و یا بتواند ایجاد شود و دارای یک هدف یا منظور باشد. ۱
انواع نظامها :
ازنظرماهیت نظامها دارای انواع متفاوتی است :
نظام های تکوینی غیررفتاری : مثل منظومه شمسی، اعضاء بدن انسان، و…
نظامهای مصنوعی غیر رفتاری : مثل ساعت، دستگاه های تولید،ماشین آلات و…
نظامهای مصنوعی رفتاری : همانند نظام های اجتماعی، سیاسی واقتصادی. البته نظام های مصنوعی رفتاری براساس مبانی فلسفی ,مکتبی ومعرفتی شکل می گیرد.
۱:نمازی، حسین؛ نظامهای اقتصادی؛ تهران، شرکت سهامی انتشار،۱۳۳۷، چاپ پنجم، ص۳۱-۳۳
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
اقتصاد :
تعریف اول : علم اقتصاد عبارت از جستجو ، دستیابی و تجربه راه های مؤثری است که با بهره گرفتن از آن در تولیدات اقتصادی افزایش به عمل آید و مصرف تولیدات با احتیاجات واقعی مردم همآهنگ گردد، بدون آنکه با موضوع عدالت اقتصادی ،حقوق و وظایف مالی مردم که ازمبانی فلسفی ومکتبی سرچشمه می گیرند ارتباطی داشته باشد. به عبارت دیگر علم اقتصاد همان دستیابی به مکانیزمهای تخصیص بهینه عوامل ومنابع)امکانات( محدود به منظور تامین حداکثری نیازهای نا محدود انسان وجامعه است.
تعریف دوم: علم اقتصاد به عنوان شاخه ازعلوم اجتماعی عبارت است ازتخصیص بهینه ی عوامل تولید با الفعل محدود به منظورتامین نیازهای واقعی انسان.)این تعریف از این جهت خوب است که اولا: اشاره به بحث اسراف دارد واسراف را نفی می کند ثانیا: به نیازهای واقعی مردم توجه دارد نه به نیازهای کاذب.تامین نیازهای واقعی موجب شکوفایی استعدادها وتوانائیها ومزیتها است( .

ایراد: دراین تعریف اشاره به تخصیص بهینه شده است درحالیکه دراقتصاد به دنبال حد اکثرسازی سود ومطلوبیت است. نه دنبال تخصیص بهینه.
جواب : تخصیص بهینه موجب حداکثرسازی سود ومطلوبیت نیزمی گردد.
موضوع علم اقتصاد
موضوع اقتصاد ثروت )کالاها ، خدمات و منابع ( است از حیث جنبه مالیت وارزش کالاها وخدمات ، یعنی دراقتصاد ازارزش کالاها وخدمات بحث می شود نه ازعینیت اموال وتعلق اموال به اشخاص حقیقی وحقوقی. بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است نه ازحیث عینیت وتعلق اموال به اشخاص .
نظام اقتصادی:
نظام اقتصادی ازجمله نظامهای مصنوع رفتاری است که تحت مبانی فلسفی ومکتبی خاص شکل می گیرد.تعاریفی مختلفی ازنظام اقتصادی وجود دارد.
دراین تعاریف بطورکلی دوعنصر اساسی وجود دارد:
الف( اجزای مرتبط به هم
ب( هدفی که اجزا آن را دنبال می کنند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.