بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی- قسمت ۵

۲-۱-۲-۱-۱- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ……………………………………………………………….۶۹
۲-۱-۲-۱-۲- ادله نفوذ و لزوم صلح …………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۲-۱-۲-۲- در قالب شرط ……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۲-۱-۲-۳- در قالب توافق مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۲-۱-۲-۴- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۲-۱-۳- بررسی حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۲-۱-۳-۱- در قالب تعهد ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۲-۱-۳-۲- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………………۷۵
۲-۱-۳-۲-۱- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط ………………………………………………………………………………………….۷۵
۲-۱-۳-۲-۱-۱- عدم شمول ماده ۱۰۳۵ ق.م. ………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۲-۱-۳-۲-۱-۲- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۲-۱-۳-۲-۲- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج ………………………………………………………………………………….۷۷
۲-۱-۳-۲-۲-۱- شمول ماده ۱۰۳۵ ق.م. ……………………………………………………………………………………………………………….۷۷
۲-۱-۳-۲-۲-۲- عدم استناد به اصل آزادی قراردادها …………………………………………………………………………………………….۸۰
۲-۲- قولنامه و تعهد یک طرفی آن ……………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۲-۲-۱- مفهوم لغوی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۲-۲-۲- مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
۲-۲-۳- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع ………………………………………………………………………………………….۸۷
۲-۲-۴- تمیز قولنامه از مبایعه نامه ………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۲-۲-۵- مذاکرات ابتدایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
۲-۲-۶- سیر تاریخی قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۲-۲-۷- توصیف قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۲-۲-۸- ماهیت حقوقی قولنامه …………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۲-۲-۹- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه ………………………………………………………………………………………………………………۹۵
۲-۲-۹-۱- قولنامه و عقد بیع ………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
۲-۲-۹-۲- قولنامه و تعهد به بیع …………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
۲-۲-۹-۳- قولنامه و شرط ابتدایی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
۲-۲-۹-۴- قولنامه و بیعانه …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۲-۲-۱۰- انواع قولنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۲-۲-۱۰-۱- از نظر زمان انجام تعهد …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۲-۲-۱۰-۲- از نظر نوع تعهد ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۲-۲-۱۰-۳- از جهت مال مورد تعهد ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۲-۲-۱۰-۳-۱- در مورد اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
۲-۲-۱۰-۳-۲- در مورد اموال منقول ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۲-۲-۱۱- اعتبار قولنامه در صور مختلف ……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
۲-۲-۱۱-۱- در قالب شرط ضمن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶