مقاله علمی با منبع : بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی- قسمت ۴

۱-۳-۲-۲-۱- عقد لازم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۱-۳-۲-۲-۲- عقد جایز ………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۱-۳-۲-۲-۳- عقد خیاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۱-۳-۲-۳- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی ……………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۱-۳-۲-۳-۱- عقد معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۱-۳-۲-۳-۲- عقد نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۱-۳-۲-۴- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد ……………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۱-۳-۲-۴-۱- عقد تملیکی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۱-۳-۲-۴-۲- عقد عهدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۱-۳-۲-۵- تقسیم از جهت کیفیت انشاء ………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۱-۳-۳- تعریف قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۱-۳-۴- تعریف معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۱-۴- ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۱-۴-۱- مفهوم ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۱-۴-۲- تحلیل ارکان تعریف ایقاع ………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۱-۴-۳- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات …………………………………………………………………………………………………..۵۲
۱-۴-۴- اقسام ایقاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۱-۴-۴-۱- ایقاع رضایی و تشریفاتی …………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۱-۴-۴-۲- ایقاع منجز و معلق ……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۱-۴-۴-۳- ایقاع لازم و جایز ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۱-۴-۴-۴- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی ……………………………………………………………………………………………………….۵۷
۱-۴-۴-۴-۱- ایقاع تملیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۱-۴-۴-۴-۲- ایقاع مملک …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۱-۴-۴-۴-۳- ایقاع عهدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۱-۴-۴-۴-۴- ایقاع اذنی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۱-۴-۴-۵- ایقاع موجد حق و مسقط حق ………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۱-۴-۴-۶- ایقاع معین و نا معین …………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۱-۴-۵- تمیز عقد از ایقاع ……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۱-۴-۶- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع …………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۱-۴-۷- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۱-۴-۸- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ………………………………………………………………………………………………….۶۳
فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) ………………………………………………………………………۶۵
۲-۱- تعهد به ازدواج …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۲-۱-۱- مفهوم وعده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۲-۱-۲- بررسی فقهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
۲-۱-۲-۱- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح ……………………………………………………………………………………………………….۶۸