بررسی شاخص های

بررسی شاخص های

فصل پنجم
بحث
اولتراسونوگرافی به عنوان یک روش غیر تهاجمی و ارزشمند برای ارزیابی ساختارهای چشم به شمار میرود. با اولتراسونوگرافی اندازهگیریهای طبیعی ساختارهای مختلف چشم مشخص میشود که بدین وسیله علاوه بر تعیین این اندازهگیریها در حیوانات سالم و ثبت مقادیر طبیعی آن در تشخیص بسیاری از ناهنجاریها و بیماریهای چشم که در اثر عوامل مختلفی بوجود میآید ، مفید است. به دست آوردن شاخصهای طبیعی اولتراسونوگرافی چشم در انسان و حیوانات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و تحقیقات فراوانی در این باره وجود دارد. نکته قابل توجه در این مطالعات عوامل تاثیرگذار بر روی شاخصهای اولتراسونوگرافی مثل، سن، وزن، جنس، نژاد و گونه است که میتواند نتایج حاصل از هر تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد. در مطالعاتی که به آن اشاره میشود شاخصهای اولتراسونوگرافی با توجه به عواملی که به آن اشاره شد مورد بررسی قرار گرفته است.
Osuobeni EP و همکاران(1999) به بررسی اولتراسونوگرافی سه بعدی اندازه ساختارهای چشم تازه تخلیه شده شتر تک کوهانه پرداختندو عمق اتاقک قدامی mm 2/5 ، ضخامت عدسی mm93/10، عمق زجاجیهmm 85/14 ، طول محور قدامی خلفیmm 05/31 و متوسط ضخامت قرنیه mm76/0 را اندازه گیری کردند(29). در مقایسه اندازه های این مطالعه با مطالعه حاضر همه اندازه ها ساختارهای چشم پس از تخلیه کمتر از اندازه های ساختارهای چشم در محل آناتومیکی خود بود به غیر از اندازه عمق اتاقک قدامی.
Hamidzada W.A و همکاران (۱۹۹۹) در بررسی مقایسه ای بین دو روش اولتراسونوگرافی سه بعدی و دو بعدی در اندازه گیری فاصله های چشمی در شتر نشان داد که مقادیربه طور متوسط در حالت دوبعدی بیشتر از مقادیر طبیعی نسبت به حالت سه بعدی میباشد (21).
Potter Timoty J. و همکاران (2008) در تحقیقی با عنوان اولتراسونوگرافی آناتومی چشم گاو،به بررسی تصاویر اولتراسونوگرافی به منظور اندازه گیری شاخص های طبیعی چشم گاو و اختلاف بین ابعاد چشم دو نژاد هولشتاین فریژن و جرسی پرداختند.
اختلاف اندازه محور طولی کره چشم در گاو هولشتاین فریژن با گاو جرسی معنی دار بود،اگر چه عمق اتاقک خلفی در گاو هولشتاین فریژنکوچکتر بود. در گاو نژاد جرسی,عمق قدامی-خلفیعدسی،بزرگتر بود و همچنین قرنیه در گاو نژاد جرسی نازکتر بود(29).
Svaldenience E. و همکاران (2004) ،در تحقیقی با عنوان مطالعه اولتراسونوگرافی چشم اسب، به بررسی چشم 23 راس اسب، بلافاصله پس از مرگ پرداختند.در این تحقیق با استفاده از روشاسکن دامنه به بررسی شاخص هایlength of sagittal axis،ضخامت عدسی و زجاجیه پرداختند و ضخامت قرنیه در 13 نقطه اندازه گیری شد.همه پارامترهای چشم در کره اسب ها نسبت به اسب های بالغ کوچکتر بودند،به جز قسمت قدامی چشم که در اسب های بالغ نسبت به کره اسب ها نازک تر بود.
ضخامت قسمت قدامی در اسب های بالغ متفاوت بود: بزرگترین اندازه در اسب های 10 ساله و کوچکتر و کوچکترین اندازه در اسب های 19-20 ساله بود.در این تحقیق مشخص شد عدسی کره اسب های بالغ نازکتر می باشد و نسبت به اسب های بالغ قدامی تر قرار میگیرد.ضخامت قسمت قدامی چشم در کره اسب ها،نسبت به اسب های بالغ کوچکتر است.در کره اسب ها اتاقک قدامی نسبت به اسب های بالغ کوچکتر بود و ضخیم ترین اندازه اتاقک قدامی مربوط به اسب های 19-20 ساله بود.طول sagittal eyeball axisدر اسب های 19-20 ساله بزرگتر بود و در اسب های بالغ کوچکتر بود(33).
یادگاری و همکاران(۱۳۸۸) در بررسی یافته های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم در ۲۰ گوسفند نژاد لری-بختیاری و توصیف نمای اولتراسونوگرافی چشم، میانگین و انحراف معیار شاخص ها بدست آمده مانند اندازه ضخامت عدسی cm ۰/۹۶ ± 79/0،عمق اتاقک قدامیcm 18/0 ± ،عمق زجاجیه cm12/0 ± 09/1و طول محور قدامی خلفی چشمcm 25/0 ± 16/2بر روی تصاویر ضبط شده را اندازهگیری کردند .اندازه های به دست آمده از اولتراسونوگرافی چشم گوسفند نژاد لری-بختیاری نشان داد که اختلاف معنی داری بین چشم راست و چپ و همچنین جنس نر و ماده وجود ندارد(12).
آقازاده، م.، (1386)، در مطالعه ای با عنوان بررسی یافته های طبیعی اولتراسونوگرافی چشم در اسبچه خزر با استفاده از اولتراسونوگرافی مد روشنایی بهنگام، چشم های راست و چپ 6 راس اسبچه خزر سالم را مورد مطالعه قرار داد و مقادیر ضخامت عدسی، عمق اتاقک قدامی، عمق زجاجیه، طول محور قدامی خلفی چشم بر روی تصاویر ضبط شده اندازه گیری شدند، که میانگین و انحراف معیار این اندازه ها به ترتیب mm 54/0 ±44/10،mm 02/0 ±94/2، mm 3/0 ±57/18،mm 3/0 ±14/33 بدست آمدهمانگونه که انتظار می رفت، اندازه های بدست آمده از اولتراسونوگرافی چشم اسبچه خزر تفاوت معناداری را با سایر نژاد های اسب نشان می داد. ضمنا اختلاف معنی داری بین چشم راست و چپ این حیوان وجود نداشت(1).
Pinto Ribeiroو همکاران (۲۰۱۰) به مطالعه ساختار های طبیعی چشم بز بالغ به روش اولتراسونوگرافی پرداختند و به نتایج زیر رسیدند: عمق اتاقک قدامی: mm46/0 ±33/3، 55/0 ±46/3، ضخامت لنز : mm39/0± 65/8،34/0±60/8، عمق زجاجیه: m66/0±39/11، 61/0±34/11، طول محور قدامی خلفی چشم: mm86/0±39/23، 92/0± 43/23 و هیچ تفاوتی بین اندازه های چشم چپ وراست وجود نداشت(31).
همچنین مطالعاتی در زمینه تعیین اندازه ساختمان های چشم به وسیله سونوگرافی در گوسفند ، گاو(17)، سگ(30)، خرگوش(13)، موش خرما(22)و مار(34) انجام شده است.
جدول5-1: اندازه ساختارهای داخلی چشم در حیوانات مختلف(mm)
نوع حیوان
AL
VCD
LD
ACD
شتر
01/32

Share