بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی استراتژیک در واحدهای جهاد دانشگاهی مستقر در شهر …

کم

زیاد

کم

زیاد

زیاد

کم

تفکیک وظیفه ای

+

کم

زیاد

کم

زیاد

زیاد

کم

حرفه ای گرائی

+

کم

زیاد

کم

زیاد

زیاد

کم

کنترل بورکراتیک

رسمیت

زیاد

کم

زیاد

کم