جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه ساختار سازمانی و کارآفرینی استراتژیک در واحدهای جهاد دانشگاهی مستقر در …

تولید
بازاریابی
مهندسی
مدیر کل اجرایی
خط تولید شمارۀ ۳
خط تولید شمارۀ ۲
خط تولید شمارۀ ۳
مدیر کل اجرایی
کانادا
دایرۀ غرب آمریکا
دایرۀشرق آمریکا
مدیرکل اجرایی
تولید
بازاریابی
تولید شمارۀ
تولید شمارۀ
برحسب نوع وظیفه
برحسب فرآیند کارها
برحسب میزان معلومات
سطح مهارت و رشتۀ علمی
برحسب نوع محصول
برحسب نوع خدمت
برحسب طرح‌های اجرایی
برحسب مرکز سود
برحسب منطقۀ جغرافیایی
برحسب مشتری و مصرف کننده
برحسب بخش‌هایی از بازار
ماتریسی
پیوندی
منبع: (نادلر و توشمن[۱۰۷]، ۱۹۸۸: ۶۸)
ساختارهای رسمی ‌و غیر رسمی ‌در سازمان
– ساختار رسمی ‌را مسئولان به طور قانونی بنیان می‌گذارند و تصویب می‌کنند و در آن تعداد مشاغل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی اجرای آنها مشخص می‌شود.
ویژگیهای ساختارهای رسمی:

  1. ساختارهای رسمی ‌آرمانی اند زیرا سازمان آن گونه که پیش بینی شده است عمل نمی‌کند.

۲- ماهیت ساختار (سازمان) رسمی ‌غیر شخصی است زیرا سازمان رسمی ‌به طراحی مشاغل محدود می‌شود و از راه فرآیند کارگزینی افراد خاصی برای تصدی این مشاغل انتخاب می‌شوند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.