بررسی رابطه بین

بررسی رابطه بین

4-4) فرضیه 3:
بین کانال های توزیع و رضایت مشتریان مرکز ارائه خدمات سیمان غرب در شهرستان کرمانشاهرابطه وجود دارد.
به منظور بررسی رابطه بین کانال های توزیع و رضایت مشتریان مرکز ارائه خدمات سیمان غرب در شهرستان کرمانشاه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر منعکس گردیده است
جدول شماره 4-8 : ضریب همبستگی بین کانال های توزیع و رضایت مشتریان
متغیر پیش بین متغیر ملاک ضریب همبستگی سطح معناداری
کانال های توزیع رضایت مشتریان 741/0 000/0
چنانچه در جدول فوق ملاحظه می گردد در سطح معنی داری دو دامنه ای آزمون r پیرسون 000/0 بوده و این سطح از حداقل سطح معنی داری 05/0 کوچکتر بوده و نیز با توجه به مقدارr محاسبه شده که 741/0 می باشدو این مقدار از مقدار بحرانی r پیرسون درسطح اطمینان ٩۵درصد(312/0) بزرگتر می باشد،رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مذکور در فرضیه فوق وجود دارد. پس فرض H1 تائید و فرض H0 رد می گردد، به عبارتی بین کانال های توزیع و رضایت مشتریان مرکز ارائه خدمات سیمان غرب در شهرستان کرمانشاهرابطه معنی داری وجود دارد. نمودار پراکنش صفحه بعدی گواه این ادعا است.
نمودار شماره 4 –8 :پراکنش کانال های توزیع و رضایت مشتریان مرکز ارائه خدمات سیمان غرب در شهرستان کرمانشاه

4-5) فرضیه 4:
بین پیشبرد فروش و رضایت مشتریان مرکز ارائه خدمات سیمان غرب در شهرستان کرمانشاهرابطه وجود دارد.
به منظور بررسی رابطه بین پیشبرد فروش و رضایت مشتریان مرکز ارائه خدمات سیمان غرب در شهرستان کرمانشاه از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آن در جدول زیر منعکس گردیده است
جدول شماره 4-9 : ضریب همبستگی بین پیشبرد فروش و رضایت مشتریان
متغیر پیش بین متغیر ملاک ضریب همبستگی سطح معناداری
پیشبرد فروش رضایت مشتریان 549/0 000/0
چنانچه در جدول فوق ملاحظه می گردد در سطح معنی داری دو دامنه ای آزمون r پیرسون 000/0 بوده و این سطح از حداقل سطح معنی داری 05/0 کوچکتر بوده و نیز با توجه به مقدارr محاسبه شده که 549/0 می باشدو این مقدار از مقدار بحرانی r پیرسون درسطح اطمینان ٩۵درصد(312/0) بزرگتر می باشد،رابطه معنی‌داری بین دو متغیر مذکور در فرضیه فوق وجود دارد. پس فرض H1 تائید و فرض H0 رد می گردد، به عبارتی بین پیشبرد فروش و رضایت مشتریان مرکز ارائه خدمات سیمان غرب در شهرستان کرمانشاه رابطه معنی داری وجود دارد. نمودار پراکنش صفحه بعدی گواه این ادعا است.
نمودار شماره 4 –9 :پراکنش پیشبرد فروش و رضایت مشتریان مرکز ارائه خدمات سیمان غرب در شهرستان کرمانشاه

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1) مقدمه
در این فصل از تحقیق به ارائه خلاصه پژوهش، نتایج حاصل، بحث و نتیجه گیری، همچنین ارائه پیشنهادات برخاسته از تحقیق و نیز توصیه هایی برای سایر پژوهشگران پرداخته است.

Share