بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- قسمت ۵۶

 ۶۶٫۰۰۰۰۰

-۱٫۹۸۶۱۹

 ۰٫۰۵۸۰

 ۰٫۰۲۱۰

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۶۷٫۰۰۰۰۰

-۰٫۲۴۳۹۲

 ۰٫۰۰۳۰

 ۰٫۰۰۱۷

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۶۸٫۰۰۰۰۰

-۱٫۱۷۴۷۸

 ۰٫۰۰۲۲

 ۰٫۰۰۳۰

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۶۹٫۰۰۰۰۰

-۱٫۲۸۳۵۴

 ۰٫۰۰۰۷

 ۰٫۰۰۴۱

 ۱

 ۱

 ۱٫۰

 ۵