پژوهش – بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- قسمت …

-۱٫۵۳۶۳۳

 ۰٫۰۰۴۸

 ۰٫۰۰۱۹

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۵۹٫۰۰۰۰۰

-۱٫۴۸۷۳۳

 ۰٫۰۰۳۲

 ۰٫۰۰۱۰

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۶۰٫۰۰۰۰۰

-۱٫۱۹۶۳۵

 ۰٫۰۰۸۵

 ۰٫۰۳۵۷

 ۱

 ۱

 ۰٫۰

 ۵

 ۶۱٫۰۰۰۰۰

 ۰٫۰۷۲۲۲

 ۰٫۰۰۹۴

 ۰٫۰۲۴۷

 ۱

 ۱

 ۲٫۰

 ۵