پژوهش – بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- قسمت …

 ۰٫۰۰۰۸

 ۰٫۰۰۶۲

 ۱

 ۱

 ۳٫۰

 ۵

 ۵۵٫۰۰۰۰۰

-۲٫۲۵۲۲۱

 ۰٫۰۰۰۸

 ۰٫۰۰۰۸

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۵۶٫۰۰۰۰۰

-۱٫۹۰۵۱۱

 ۰٫۰۰۳۹

 ۰٫۰۰۶۷

 ۱

 ۱

 ۰٫۰

 ۵

 ۵۷٫۰۰۰۰۰

-۱٫۱۹۳۸۰

 ۰٫۰۰۶۸

 ۰٫۰۰۱۷

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۵۸٫۰۰۰۰۰