بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- قسمت …

 ۰٫۰۰۲۹

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۵۱٫۰۰۰۰۰

-۱٫۸۴۵۱۷

 ۰٫۰۰۰۲

 ۰٫۰۰۵۲

 ۱

 ۱

 ۰٫۰

 ۵

 ۵۲٫۰۰۰۰۰

-۱٫۷۰۶۱۸

 ۰٫۰۱۰۰

 ۰٫۰۰۴۴

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۵۳٫۰۰۰۰۰

-۲٫۸۵۲۲۲

 ۰٫۰۰۲۶

 ۰٫۰۰۳۱

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۵۴٫۰۰۰۰۰

-۰٫۷۹۲۹۵