پژوهش – بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- قسمت ۵۱

 ۱

 ۱

 ۲٫۰

 ۵

 ۴۷٫۰۰۰۰۰

-۲٫۳۲۷۴۱

 ۰٫۰۰۱۹

 ۰٫۰۰۴۸

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۴۸٫۰۰۰۰۰

-۲٫۴۷۴۸۶

 ۰٫۰۰۱۱

 ۰٫۰۰۷۸

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۴۹٫۰۰۰۰۰

-۰٫۷۲۹۲۷

 ۰٫۰۰۳۲

 ۰٫۰۱۰۳

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۵۰٫۰۰۰۰۰

-۲٫۳۰۸۰۲

 ۰٫۰۰۱۰