بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- …

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۴۳٫۰۰۰۰۰

-۱٫۵۶۵۰۲

 ۰٫۰۰۴۶

 ۰٫۰۰۳۹

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۴۴٫۰۰۰۰۰

-۱٫۶۸۱۸۲

 ۰٫۰۰۵۷

 ۰٫۰۰۳۰

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۴۵٫۰۰۰۰۰

-۱٫۹۵۹۵۴

 ۰٫۰۰۱۱

 ۰٫۰۰۲۹

 ۱

 ۱

 ۰٫۰

 ۵

 ۴۶٫۰۰۰۰۰

-۱٫۱۳۰۲۳

 ۰٫۰۰۲۴

 ۰٫۰۰۲۷