بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- قسمت ۴۹

 ۰٫۰

 ۵

 ۳۹٫۰۰۰۰۰

-۱٫۵۵۷۱۰

 ۰٫۰۰۹۵

 ۰٫۰۱۰۵

 ۱

 ۱

 ۲٫۰

 ۵

 ۴۰٫۰۰۰۰۰

-۱٫۴۹۹۰۸

 ۰٫۰۰۲۹

 ۰٫۰۰۲۵

 ۱

 ۱

 ۱٫۰

 ۵

 ۴۱٫۰۰۰۰۰

-۲٫۲۶۷۵۸

 ۰٫۰۰۱۳

 ۰٫۰۰۲۶

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۴۲٫۰۰۰۰۰

-۱٫۲۵۳۷۴

 ۰٫۰۰۱۵

 ۰٫۰۰۱۴

 ۱