بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- …

 ۵

 ۳۵٫۰۰۰۰۰

-۰٫۹۸۴۸۱

 ۵٫E-05

 ۰٫۰۰۰۷

 ۱

 ۱

 ۳٫۰

 ۵

 ۳۶٫۰۰۰۰۰

-۲٫۰۶۵۰۷

 ۰٫۰۰۴۸

 ۰٫۰۰۳۷

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۳۷٫۰۰۰۰۰

-۱٫۳۹۹۰۷

 ۰٫۰۰۰۹

 ۰٫۰۰۳۹

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۳۸٫۰۰۰۰۰

-۱٫۱۷۱۳۴

 ۰٫۰۰۴۰

 ۰٫۰۱۶۹

 ۱

 ۱