تحقیق – بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها- قسمت …

 ۳۱٫۰۰۰۰۰

-۲٫۵۹۴۳۳

 ۰٫۰۰۱۹

 ۰٫۰۰۲۶

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۳۲٫۰۰۰۰۰

-۱٫۹۸۹۸۲

 ۰٫۰۰۲۵

 ۰٫۰۰۲۸

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۳۳٫۰۰۰۰۰

-۱٫۸۷۶۱۵

 ۰٫۰۱۰۱

 ۰٫۰۰۹۹

 ۱

 ۱

 ۵٫۰

 ۵

 ۳۴٫۰۰۰۰۰

-۲٫۴۰۴۶۹

 ۰٫۰۰۰۴

 ۰٫۰۰۴۵

 ۱

 ۱

 ۵٫۰