سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران- …

۱۰۰

با ملاحظه اطلاعات جدول و نمودار ۲-۴، مشخص می شود اکثر پاسخ دهندگان برابر ۹۷ نفر (۳/۳۸ درصد) دارای سن ۴۰ تا ۵۰ سال می باشند. ۲۸ نفر (۱/۱۱ درصد) کمتر از ۳۰ سال، ۴۶ نفر (۲/۱۸ درصد) ۳۰ تا ۴۰ سال، ۸۰ نفر (۶/۳۱ درصد) بیشتر از ۵۰ سال سن دارند.
نمودار ۲-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن
۳-۱-۱-۴: میزان تحصیلات:
جدول ۳-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب میزان تحصیلات

میزان تحصیلات تعداد درصد
دیپلم ۶۰ ۷/۲۳
فوق دیپلم ۴۰ ۸/۱۵
لیسانس ۱۲۴ ۰/۴۹
فوق لیسانس و بالاتر ۲۵ ۹/۹
نامشخص ۴ ۶/۱
کل