بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت گاز استان مازندران- …

با ملاحظه اطلاعات جدول و نمودار ۱-۴، مشخص می شود اکثر پاسخ دهندگان برابر ۱۸۵ نفر (۱/۷۳ درصد) مرد بوده و ۲۵ نفر (۹/۹ درصد) زن می باشند.

نمودار
۱-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت
۲-۱-۱-۴: سن:
جدول ۲-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب سن

سن تعداد درصد
کمتر از ۳۰ سال ۲۸ ۱/۱۱
۳۰ تا ۴۰ سال ۴۶ ۲/۱۸
۴۰ تا ۵۰ سال ۹۷ ۳/۳۸
بیشتر از ۵۰ سال ۸۰ ۶/۳۱
نامشخص ۲ ۸/۰
کل ۲۵۳