دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در …

۲- بیشتر کارکنان در شرکت به قول خود وفادارند.

۳-۹: خلاصه فصل سوم:
در این فصل روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات ذکر شد و در رابطه با پرسشنامه، سؤالات متناظر متغیرهای سه گانه رهبری خدمتگزار، اعتماد و توانمندسازی در قالب جداول مربوطه بیان گردید. همچنین در خصوص جامعه آماری و روش نمونه گیری، مستندات روایی و پایایی پرسشنامه بحث شد و مدل تحلیلی متغیرهای سه گانه ارائه گردید.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
۴: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴: مقدمه
تجزیه و تحلیل اطلاعات شامل تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها می باشد. در تحلیل توصیفی داده ها، جداول فراوانی و نمودارهای ستونی و محاسبه شاخص های میانگین و انحراف معیار، کمترین مقدار و بیشترین مقدار ارائه می گردد. در تحلیل استنباطی، به منظور رد یا تأیید فرضیات پژوهش از آزمون های همبستگی پیرسون و tی مستقل استفاده شده است.
۱-۱-۴: تحلیل توصیفی داده ها
در این بخش برای متغیرهای کیفی جنسیت، سن، میزان تحصیلات، سابقه کار، نوع مدیریت(محل خدمت) و موقعیت در سلسله مراتب شرکت، جداول فراوانی و نمودارهای ستونی آورده شده است.
۱-۱-۱-۴: جنسیت:
جدول۱-۴: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب جنسیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

جنسیت تعداد درصد
مرد ۱۸۵ ۱/۷۳
زن ۲۵ ۹/۹
نامشخص ۴۳ ۰/۱۷
کل ۲۵۳ ۱۰۰