بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت …

۲- من می توانم مطابق میل خود عمل کنم.

۳- باور دارم که توانایی انجام کارها را دارم.

گوش شنوا

۱- مدیران شرکت برای شنیدن افکار کارکنان به صورت فعال عمل می کنند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۲- عقاید و پیشنهادهای کارکنان توسط مدیران شرکت شینده شده و اقدام لازم انجام می شود.

۳- مدیران شرکت با گوش دادن فعال به نظرات و ایده های کارکنان، موجب وضوح و شفافیت ارتباطات می شوند.

انصاف

ارزیابی عملکرد

۱- ارزیابی عملکرد سالانه کارکنان، عینی و بی طرفانه است.

۲- ارزیابی عملکرد سالانه، منجر به شناسایی استعدادها، توانایی، مهارت ها و دانش کارکنان می شود.

۳- در شرکت، پرداخت پاداش بر اساس عملکرد مورد تاکید می باشد.

شایستگی

۱- تعیین شایستگی کارکنان(استخدام، ارتقاء، آموزش و …) از نیازها، برنامه ها و اهداف استراتژیک می باشد.

۲- شرکت دارای طرح جانشینی برای مدیران و کارکنان می باشد.

۳- در شرکت شایستگی های مدیریتی در قالب شایستگی های مبتنی بر دانش، مهارت و ارزش ها وجود دارد.

قابلیت پیش بینی

وفای به عهد

۱- اطمینان دارم که مدیرم به قول هایی که می دهد، عمل می کند.