بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت …

۴- گفتار و کردار (حرف و عمل) مدیران شرکت یکسان است.

۵- صداقت، یک ارزش کلیدی در فعالیت کارکنان شرکت محسوب می شود.

اذعان حقیقت

۱- مدیر من به آن چه گفته است، پایبند است.

۲- مدیر من همواره حقیقت را می گوید، چه خوشایند باشد چه نباشد.

پشتیبانی

خودی بودن

۱- مدیر به من در راز نگهداری، اعتماد و اطمینان دارد.

۲- من مایلم به مدیرم این اجازه را بدهم که برای من تصمیم بگیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

۳- در شرکت ما کارکنان خالصانه نگران مشکلات یکدیگر هستند.

۴- مدیر من با اعتمادی که به من دارد باعث افزایش تعهد من به سازمان می شود.

کمک به کارکنان

۱- مدیران شرکت از افکار کارکنان حمایت می کنند.

۲- مدیر من از حقوق کارکنانش در شرکت پشتیبانی می کند.

۳- مدیر من به افراد سازمان کمک می کند، حتی اگر منافع خود را فدای منافع آنها کند.

احترام

تفویض اختیار

۱- من برای تصمیم گیری در مورد آن چه انجام می دهم، آزادی عمل کامل دارم.