پژوهش – بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت …

نظریه های پشتیبان

اعتماد
سازمانی

ارتباطات

بازخور

۱- مدیران شرکت با دادن بازخور دقیق به کارکنان، آنان را آگاه نگه می دارند.

De Paulo & et al •
(۱۹۹۶)
Spreitzer & et al •
(۱۹۹۹)
Seiders & et al •
(۱۹۹۹)
Bartolome •
(۱۹۸۹)
Melhem •
(۲۰۰۴)
Boyatzis •
(۲۰۰۹)
Wickramasinghe •
(۲۰۰۸)
Russell & Stone •
(۲۰۰۲)

۲- اطمینان دارم که مدیر من، اطلاعات مهم را با من در میان می گذارد.

۳- مدیر اعتماد و اطمینانش را به من، بوسیله دریافت نظرات من نشان می دهد.

صداقت

۱- اطمینان دارم که مدیر من، فردی صادق می باشد.

۲- مدیر من دلسوزی خودش را به من در رفتارهایش نشان می دهد.

۳- مدیر من با صداقت و مهربانی با من ارتباط برقرار می کند.